1. Klubové odpoledne WebTop100 - online

Digitální transformace: Na co si dávat pozor? Jaké p?íklady z praxe následovat a kterych se vyvarovat? Existuje něco jako návod na správně provedenou digitální transformaci podniku? A kdo by se touto problematikou ve va?í spole?nosti měl p?edev?ím zabyvat?

1. Klubové odpoledne WebTop100 - online

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

1?800?K?
2?178?K? s DPH

?asovy rozsah akce: od 14 do 16 hodin

Workshop bude p?idanou hodnotou jak pro v?echny zástupce spole?ností, které jsou v?pr?běhu své digitalizace, tak ty, které digitální tranformace teprve ?eká a pot?ebují dobré rady do za?átku.

Rok 2021?bude bezesporu poslední reálnou p?íle?itostí, jak zcela neprome?kat nástup na zrychlující se vlak digitální ekonomiky. P?es nesporně pozitivní trendy a krizovym rokem 2020?prově?enou schopnost firem a institucí urychleně digitalizovat sv?j byznys, vidíme stále mnoho p?íklad?, jak by se to dělat nemělo. Na co si v?rámci postupující digitální tranformace va?eho podniku dávat pozor? Jaké p?íklady z?praxe následovat a kterych se vyvarovat? Existuje něco jako návod na správně provedenou digitální transformaci podniku? A?kdo by se touto problematikou ve va?í spole?nosti měl p?edev?ím zabyvat?

Doporu?ujeme zejména pro: majitele firmy, obchodní ?editele, marketingové ?editele, projektové mana?ery, marketingové mana?ery, produktové mana?ery

Pro ka?dého zájemce o dané téma :)?


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语