Akademie digitálního marketingu - online

Digitální komunikaci p?edstavím jako pojítko v?ech komunika?ních a propaga?ních kanál?.

?

Akademie digitálního marketingu - online

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

29?950?K?
36?240?K? s DPH

Akademie digitálního marketingu je vzdělávací projekt, během něho? získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je ur?ena pro zájemce, kte?í se chtějí uplatnit p?edev?ím na pozicích digitální account manager a digitální marketér. Během 12 tydn? se studenti v rámci 9 tematickych modul? seznámí se v?emi klí?ovymi oblastmi digitálního marketingu. Jeden z modul? je zamě?en i na prezenta?ní dovednosti. Certifikát ?eká na úspě?né absolventy, kte?í úspě?ně zvládnou praktická cvi?ení, závěre?ny test a obhajobu seminární práce.

Absolventi akademie digitálního marketingu získají nejen certifikát, ale i doporu?ení, jakym směrem se v?karié?e ubírat. Navíc v?pr?běhu kurzu získají kontakty na vyznamné osobnosti digitálního marketingu a zviditelní se v?o?ích top digitálních agentur.? Absolventi jsou schopni na základě marketingového zadání p?ipravit návrh ?e?ení projektu v oblasti digitálního marketingu a projekt ?ídit.

?

9 modul?

  • Byznys cíle a ?ízení projekt?
  • Online u?ivatel a média
  • Search engine marketing
  • Obsah a e-mailing
  • Sociální média
  • úvod do digitální integrované komunikace
  • User Experience
  • Webová analytika
  • Prodejní a prezenta?ní dovednosti

Doporu?ujeme zejména pro: Digitální marketéry, digitální account mana?ery, produktové mana?ery

ú?astníci nepot?ebují hluboké vstupní znalosti. Základní p?ehled o digitálním prost?edí získají za?átkem akademie.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语