Online ?kolení + workshop + 1:1 konzultace: Jak vyu?ít LinkedIn v byznysu

Největ?í profesní sociální sí? a jak ji vyu?ít pro firemní marketing, PR ?i sales. Její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak: lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji.

Adam Zbiejczuk Communication, Social Media Manager
Online ?kolení + workshop + 1:1 konzultace: Jak vyu?ít LinkedIn v byznysu

Termíny

22.?zá?í

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 14 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

Témě? ve v?ech firmách se pod sociálními sítěmi myslí na Facebook a Instagram. Ale LinkedIn jako největ?í profesní sí? m??e byt velmi zajímavou alternativou - a její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak:?lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji - zejména v B2B podnikání jsou osobní vazby témě? nejcenněj?ím kapitálem a LinkedIn pak zp?sobem, jak jej efektivně vyu?ít.?

 • Uká?eme si mo?nosti plynoucí ze strategicky ?ízené komunikace na LinkedInu.
 • Její zásadní sou?ástí není pouze LinkedIn stránka firmy, ale zejména profily zaměstnanc?.
 • Podíváme se i na mo?nosti placené propagace, podobu LinkedIn skupin nebo p?íklady z ?eské i zahrani?ní praxe.
 • Na workshopu projdete s Adamem Zbeiczukem vlastní profily?
 • A sou?ástí kurzu je i 20 minutová konzlutace 1:1, kde vám Adam zodpoví va?e individuální dotazy!??

?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

?asovy rozsah ?kolení je ve dvou blocích: od 9 do 12 a od 12:45 do 14 hodin.?

Konzultace proběhnou v dany den od 14 hodiny.

 • P?edstavení LinkedIn a jeho pozice v kontextu ostatních sociálních sítí
 • Osobní profil jako základní kámen úspěchu
 • Jaké jsou mo?nosti nastavení profilu
 • Pokro?ilé vyhledávání na LinkedIn a jeho vyu?ití pro vá? business?
 • Budujeme sv?j network - s kym, jak a pro? se propojovat
 • Obsahová strategie: jak byt aktivní na LinkedInu
 • Placené verze osobního profilu
 • LinkedIn stránky - jaké jsou jejich vyhody a mo?nosti
 • Reklama na LinkedInu
 • Skupiny, události, video

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové, PR a sales pracovníky, kte?í chtějí vyu?ít potenciálu LinkedInu pro firemní propagaci. ?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

O lektorovi

Adam Zbiejczuk

Communication, Social Media Manager

Adam je spolumajitelem komunika?ní agentury Influencer.cz, sociálním sítím se věnuje od roku 2007. Pomáhá klient?m pou?ívat sociální média nejen jako dal?í marketingovy kanál. Za?ínal v mBank, později pracoval ve velkych vykonnostních agenturách, pomáhal s PR a business developmentem v ROI Hunteru. O sociálních sítích p?edná?í, pí?e - a organizuji pravidelná setkání pro lidi z bran?e: Babeltalk.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语