Online ?kolení: SEO copywriting

Jak za?ídit, aby se robot na?ral, ale zákazník neodcházel znechuceny sprchou klí?ovych slov? Nau?te se pracovat s klí?ovymi slovy chyt?e, abyste potě?ili Google i Seznam a zákazníci si vás pohodlně na?li. Na spole?ném workshopu si v?e vyzkou?íte a dom? navíc odejdete s tahákem, jak na SEO a copy krok za krokem.

Anna Sálová Obsahovy stratég
Online ?kolení: SEO copywriting

Termíny

11.?srpna

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 13:30 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

2?490?K?
3?013?K? s DPH

?

 • Zjistíte, ?e klí?ovych slov je více druh? a s ka?dym pracujeme trochu jinak.
 • Nau?íte se hledat ta správná klí?ová slova pro sv?j nebo klient?v byznys.
 • Poznáte, jak s klí?ovymi slovy v textech efektivně, a p?itom citlivě zacházet.
 • Budete umět “oseovat” ji? hotovy text.
 • Objevíte, co jsou to metadata a jak je p?ipravit.

Co je SEO?

 • Technické vs. obsahové SEO (Onpage a offpage faktory)
 • Druhy klí?ovych slov a user intent
 • Kde hledat vhodná klí?ová slova??
 • D?le?ité pojmy ze SEO aneb pochopte zadání SEO specialisty

Zásady SEO copywritingu

 • Kde klí?ová slova pou?ít?
 • Jak je pou?ít??
 • Interní prolinkování a anchor texty

Metadata

 • Co jsou metadata
 • Jak je p?ipravit a vlo?it na web?

Workshop SEO copywritingu

Praktické nástroje pro SEO copywriting.

Doporu?ujeme zejména pro: Pro copywritery a obsahové marketéry, kte?í chtějí porozumět SEO. Pro mana?ery, kte?í zadávají a hodnotí práci SEO copywritera. Pro kohokoliv, kdo má na starosti psaní text? pro online prost?edí a pot?ebuje p?esah do SEO.

Hodí se vám základní znalosti online marketingu.

O lektorovi

Anna Sálová

Obsahovy stratég

Ani?ka za?ínala p?ed 8 lety jako noviná?ka v IT ?asopise, aby pak navázala spolupráci s online marketingovou agenturou H1.cz, kde to dotáhla a? na vedoucí tymu copywriter?. Na základě svych zku?eností pak zalo?ila obsahovou agenturu Content Wizards. Vydala 3 knihy o copywritingu a kreativitě u Albatrosu. ?kolí ve?ejnost i firmy, aby docenily nenahraditelnou roli obsahu v marketingu a komunikaci zna?ky.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语