Online kurz: Web copywriting prakticky

Procvi?te si tvorbu webového obsahu. P?ipravte si texty pro sv?j projekt! Navíc získáte ú?inné rady a náměty na vylep?ení.

Online kurz: Web copywriting prakticky

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Vyzkou?íte si skute?nou tvorbu marketingovych text? na web.
 • Zlep?íte své texta?ské dovednosti a?obchodní vysledky webu.
 • Navrhnete strategii obsahu pro zadany projekt ?i vlastní stránky.
 • Osvojíte si v?praxi rozdíly mezi online marketingem, reklamou a?PR.
 • Odhalíte nevyu?ité p?íle?itosti pro propagaci svého produktu ?i slu?by.
 • Vyvarujete se chyb a?získáte cenné rady a?tipy na vylep?ení obsahu.

Díky na?emu kurzu si procvi?íte tvorbu r?znych typ? propaga?ního obsahu. Ke ka?dému textu získáte komentá? a?zpětnou vazbu lektora. Texty m??ete psát p?ímo pro své stránky, nebo pro zadany projekt fiktivní firmy. Ka?dopádně vysledky uplatníte v?praxi.

Kurz probíhá na dálku a?je rozdělen do 7 krok?, během nich? vytvá?íte?texty bu? pro vlastní (firemní) stránky nebo pro fiktivní projekt. Od lektora získáváte?zpětnou vazbu, upozornění na nedostatky a?náměty na dal?í vylep?ení. Komunikujete p?es e-mail nebo diskusní fórum na stránkách kurzu. Sou?ástí kurzu je mo?nost dal?ích online konzultací k?text?m prost?ednictvím skypu. Tvorbu text? pro 7 oblastí máme naplánovánu p?ibli?ně na 1 měsíc, ale m??ete pracovat svym tempem.

Jakych 7 úkol? vás ?eká? Podívejte se na podrobnou osnovu:

Kurz jsme rozdělili na 7 tematickych ?ástí. Během nich si vyzkou?íte:

 • Tvorbu názv?, volbu domény, slogan a?stru?ny popisek slu?by.
 • Strategii obsahu, strukturu sekcí, uplatnění konkuren?ních vyhod.
 • Texty o?slu?bě ?i produktu v?etně nadpis?.
 • Krat?í popisky ke slu?bě ?i produktu.
 • Texty pro úvodní stránku webu.
 • Reklamní inzeráty pro PPC systémy.
 • Tiskovou zprávu.
 • PR ?lánek.
 • E-mailovy newsletter.

Ke ka?dému odevzdanému textu získáte zpětnou vazbu a?komentá? od copywritera. Obdr?íte díky tomu dal?í tipy a?náměty na vylep?ení obsahu, které m??ete ihned vyu?ít v?praxi!

Doporu?ujeme zejména pro: tv?rce webového obsahu, marketingové pracovníky, správce internetovych projekt?, zástupce webdeveloperskych studií a pro v?echny, kdo chtějí psát ve vět?ím ne? malém mno?ství.

Hodit se vám budou základy copywritingu, které probíráme na ?kolení web copywritingu.

 • p?ístup na web kurzu, kde probíhá zadávání a?odevzdávání úkol?,
 • zpětná vazba lektora ke ka?dému úkolu,
 • 2 hodinové konzultace s?lektorem p?es skype,
 • certifikát absolventa ?kolení.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语