Online ?kolení: Firemní Instagram pro za?áte?níky

Hvězdu na Instagramu z vás ?kolení neudělá, to budete muset vlastním obsahem. Ale bez znalostí to nep?jde. Instagram navíc od roku 2018 nahrazuje Facebook.

Daniel Do?ekal Internetovy publicista
Online ?kolení: Firemní Instagram pro za?áte?níky

Termíny

23.?zá?í

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
10 - 16 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Co je to Instagram, kolik lidí ho pou?ívá, ?ím se li?í od ostatních sociálních sítí.
 • Co jsou to P?íběhy/Stories?a pro? není dobré je ignorovat.
 • Jak zalo?it ú?et?na Instagramu, ?ím ho na po?átku naplnit, na co si dát pozor.
 • Jak plnit ú?et?na Instagramu technicky i?koncep?ně.
 • Co na Instagramu funguje, nefunguje.?Pro? se nepoda?ilo roz?í?it IGTV.
 • Jak si poradit s?hashtagy?a?pro? jsou jednou z?nejd?le?itěj?ích věcí.
 • Jak ovlivňuje Instagram soukromí, jak se bránit spamu, jaká má Pravidla.
 • Jak vyhodnocovat p?sobení?na Instagramu.
 • Jak provázat Instagram?a?dal?í sociální sítě.
 • Jak spravovat Instagram?jinak ne? na mobilním za?ízení.
 • Kudy na správu?více ú?t?.
 • Co autorské právo?a?Instagram.
 • Jaké u?ite?né nástroje?pro Instagram stojí za pou?ívání, placené i?neplacené.

Instagram velmi dob?e slou?í pro firemní i?osobní marketing, nau?te se zakládat a?pou?ívat ú?ty i?jak na nich publikovat obsah i?vyhodnocovat, jestli se vám to da?í. V?etně pokro?ilej?ích zále?itostí, ?ady nástroj? a?pom?cek, které vám ?ivot s?Instagramem usnadní.

Zajímají Vás i dal?í sociální sítě? Nenechte si ujít?Sociální média?a?LinkedIn!

 • Stru?ně o?vzniku Instagramu, ?íslech a?odli?nosti oproti ostatním sociálním sítím.
 • Instagram je pro mladé a P?íběhy zabraly. IGTV ale u? nikoliv.
 • Zalo?ení ú?tu?a?po?áte?ní nastaveni, pokro?ilej?í nastavení ú?tu.
 • Ve?ejny vs. soukromy ú?et, ochrana ú?tu proti napadení.
 • Osobní vyu?ití s?ohledem na soukromí.
 • Vkládání fotografií a?videí, filtry, úpravy, ozna?ování.
 • Klasicky Instagram vs. P?íběhy na Instagramu.
 • Jak s P?íběhy pracovat, propojení s Facebookem a v?e dal?í pot?ebné k P?íběh?m.
 • Hashtagy?a?jejich vyznam pro vkládané fotografie, jak najít ty správné.
 • Psaní text?, emotikony, jak dostat dlouhé texty k?p?íspěvku, oprava p?íspěvk?.
 • Geolokace, ozna?ování místa p?vodu fotografií.
 • Hashtagy a?vyznam pro objevování dal?ího obsahu, jak monitorovat.
 • Vyhledávání dal?ích ú?t? a?obsahu, pro? to dělat.
 • ?títkování/zmiňování dal?ích ú?t?, ozna?ování ve fotografiích.
 • Jak na Instagramu komunikovat?a?pro? to m??e byt d?le?ité.
 • Sledování aktivit?na vlastním ú?tu, reakce, ?e?ení spamu, konflikt?.
 • Jak se vyrovnat s?nemo?ností sdílet?ale také absencí odkaz? u?p?íspěvk?.
 • Pravidla u?ívání?Instagramu, co vás m??e p?ivést do problém?.
 • Nástroje pro vyhodnocení?aktivit vlastního i?cizích ú?t?.
 • Navázání Instagramu na dal?í sociální aktivity.
 • Kudy na správu?více ú?t??v?mobilním za?ízení.
 • Kudy na správu Instagramu?v?po?íta?i, webovy Instagram, dostupné aplikace.
 • Kde brát fotografie?pro ilustra?ní ú?ely, jak je to s?autorskymi právy.
 • Specializované slu?by?pro správu ú?t? na Instagramu.
 • Zálohování ú?tu, jak nep?ijít o?v?e co jste měsíce budovali.
 • Pokro?ilé nástroje?typu IFTTT/Zapier.
 • Jak zahrnout Instagram do dal?ího marketingu?(web, offline, …).
 • Co s?Instagramem a?placenou inzercí?na něm.
 • Dotazy a?odpovědi.

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it

 • Jaké rozměry obrázk??jsou pro Instagram ideální.
 • Kde je mo?né získávat?zdarma pou?itelné fotografie.
 • Kdy pro vás bude?Instagram obtí?ně pou?itelny.
 • Jak najít?nejsledovaněj?í a?nejaktivněj?í ú?ty?na Instagramu.

ú?astník ?kolení získá kompletní prezentaci ze ?kolení v?digitální podobě. Ta je koncipována jako skripta (?i e-kniha) a?obsahuje ?adu praktickych odkaz? i?ukázek. Pokud se p?ihlásí do Skupiny ?kolení na Facebooku, bude mít k?dispozici v?echny pozděj?í aktualizace ?kolícího materiálu zdarma.

Doporu?ujeme zejména pro: tisková, komunika?ní a p?ípadně marketingová oddělení firem. Hodí se ale velmi dob?e i pro PR a komunika?ní agentury, stejně jako pro mediální a marketingové agentury.

ú?astník ?kolení by měl mít základní vědomosti o?tom, jak funguje Internet, co je to elektronická po?ta a?jak fungují sociální sítě.

Nemusí mít zalo?eny ú?et na Instagramu, ale měl by na ?kolení mít mobilní za?ízení, ve kterém si ú?et zalo?í a?bude si moci zkou?et to, co na ?kolení bude ukazováno.

O lektorovi

Daniel Do?ekal

Internetovy publicista

Daniel Do?ekal je internetovy publicista.? D?íve p?sobil jako ?éfredaktor iHNed.cz. V?rámci svého p?sobení v?agentu?e Proximity pomáhal se zapojením do sociálních sítí firmám, jako jsou T-Mobile, Oracle nebo Telefónica O2. Také pí?e pro Lupa.cz.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


10.?srpna
10 - 14 h
Praha
9420高清视频在线观看国语