Online ?kolení: Google Analytics I

Víte, kolik vám na web chodí náv?těvník?, ale nic o nich? Spou?títe reklamní kampaně na internetu, a jejich efektivita je vám neznámá? Nau?íme vás porozumět vyhodnocování náv?těvnosti webu. Budete umět pracovat s Google Analytics tak, abyste zvládli vyhodnocovat cíle webu a neměli problém se správnou interpretací v?ech d?le?itych report?.

Zdeněk Hejnák Senior Web Analyst
Online ?kolení: Google Analytics I

Termíny

21.?zá?í

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 17 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Jak najít v Google Analytics to, co pot?ebujete.
 • Jak se vyznat v nejd?le?itěj?ích ukazatelích a grafech a správně jim porozumět.
 • Co je to konverze a jak mě?it hodnotu objednávek z webu.
 • Jak vyhodnocovat úspě?nost reklamních kampaní.
 • Jak lépe poznat náv?těvníky a rozdělit si je do segment?.
 • Jak odhalit slabá místa va?eho webu.

Základy u? máte a?zajímaly by vás novinky a?pokro?ilé funkce? Nabízíme i??kolení?Google Analytics II - pro pokro?ilé.


?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin.?

Za?ínáme s Google Analytics

 • S ?ím Google Analytics pomáhají
 • Slovní?ek základních pojm?
 • Princip fungování Google Analytics

Analyza chování náv?těvník?

 • Zdroje náv?těvnosti
 • Nastavení a vyhodnocování cíl? webu
 • Loajalita náv?těvník?
 • Konverzní poměr

Efektivita reklamních kampaní

 • Rozeznávání r?znych kampaní
 • Reklamní kampaně PPC
 • Vyhodnocování návratnosti kampaní

Segmentace u?ivatel?

 • Kte?í náv?těvníci jsou pro nás zajímaví
 • Porovnávání r?znych skupin náv?těvník?

Prostor pro vás

 • ?e?ení praktickych p?íklad? vyhodnocování
 • Debata nad va?imi statistikam

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, majitele e-shop?.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti. Google Analytics má ?eské rozhraní, tak?e p?ípadná neznalost angli?tiny také není p?eká?kou.

Praktické p?íklady na ?kolení si ideálně m??ete zkou?et na vlastních statistikách, pokud si s?sebou vezmete p?ístupové údaje. V?ka?dém p?ípadě ale získáte testovací ú?et reálného internetového obchodu.

Na ?kolení se nezabíhá do velkych technickych podrobností.

O lektorovi

Zdeněk Hejnák

Senior Web Analyst

Zdeněk je dr?itelem certifikátu Google Analytics Individual Qualification. Zaji??uje, aby mě?ená data dávala smysl. Pom??e vám uvědomit si, k??emu chcete data vyu?ívat pro své pot?eby, a?uká?e vám, kde data najít a?jak s?nimi efektivně pracovat. ?erpá p?edev?ím ze zku?eností s?e-shopy a?z rozsáhlych online kampaní korporátních klient?.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
10.?zá?í
9 - 17 h
Online
26.??íjna
9 - 17 h
Online
9420高清视频在线观看国语