Online ?kolení + workshop: Tvorba marketingové strategie

Co mnoha zna?kám chybí? Jasná vize toho kde jsme a kam se chceme posunout.

Nau?te se tvo?it marketingovou strategii tak, aby va?í zna?ce slou?ila dlouhé roky a stála na pevnych nohách. Ty nejlep?í strategie se vejdou na jednu stránku, ale dá se o nich mluvit dlouhé hodiny.

Martin P?inosil Marketingovy stratég
Online ?kolení + workshop: Tvorba marketingové strategie

Termíny

Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

? Vytvo?íte vstupní analyzu

? Definujete svou vizi a poslání v rámci 60 minutového workshopu

? Nau?íte se pracovat s cílovymi skupinami

? Vyberete správnou taktiku k naplnění strategie

? Vyhodnotíte, jak se vám da?í strategii naplňovat

První fáze - vstupní analyza (p?ibli?ně 80 minut)

? Dokonalá znalost produktu/slu?by jako nutny p?edpoklad vytvo?ení úspě?né strategie?

? Analyza trhu?

? Datová analyza?

? Analyza cílové skupiny?

?

Druhá fáze - definujeme svojí vizi a poslání (p?ibli?ně 80 minut)

? Poznání: Kdo jsme a jaké je na?e místo ve světě??

? Snění: Kam se chceme posunout, jaky je ná? cíl? Jaká je na?e vize??

? U?ení: Poznáváme svou cílovou skupinu?

? Hledání: Hledáme nejlep?í zp?sob, jak oslovit cílovou skupinu a tím i zp?sob, jak naplnit svou vizi?

?

Workshop - 60 minut

? jako studenti si prakticky vyzkou?íte Poznání a Snění o vlastní zna?ce (nebo zna?ce pro kterou pracujete)

?

T?etí fáze - strategie versus taktika (p?ibli?ně 60 minut)

? Správná taktika jako jediny zp?sob naplnění strategie?

? Vytvo?te si sv?j bitevní plán a definujte si d?le?ité milníky?

? Nau?te se správně delegovat?

?

?tvrtá fáze - exekutiva a metody vyhodnocování (p?ibli?ně 60 minut)

? Sebelep?í strategie nebude úspě?ná bez precizní exekuce?

? Jak nápad p?etavit v realizaci?

? Metody mě?ení a KPI’s, zpětná analyza?

Doporu?ujeme zejména pro: zaměstnance, majitele projekt?, freelancery

O lektorovi

Martin P?inosil

Marketingovy stratég

Martin se u? několik let věnuje vytvá?ení marketingovych strategií. Díky spolupráci s p?edními ?eskymi agenturami měl mo?nost nahlédnout pod pokli?ku vzniku marketingovych strategií pro velké i malé klienty. Vytvá?ení strategií nevnímá jako talent, ale dovednost, která se dá nau?it. Na ?koklení vám p?edá reálné know-how, které budete moct ihned pou?ít.?


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语