Online ?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsah je d?vod, pro? lidé na web chodí. Aby u?ivatele zaujal a fungoval, musíte trefit témata, formu, navigaci a spoustu dal?ích věcí. Musíte mít obsahovou strategii.

Jan Ambro? Head of UX & Content
Online ?kolení: Obsahová strategie pro web

Termíny

Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Jaky obsah?prodává, zvy?uje náv?těvnost a zájem?u?ivatel?.
 • Jak obsah?navrhnout podle pot?eb?u?ivatel??a?va?ich cíl?.
 • Jak navrhnout?informa?ní architekturu, strukturu a navigaci webu.
 • Jaké jsou?mo?nosti, trendy a nástroje?pro r?zné formáty.
 • Jak obsah webu?otestovat, mě?it a vyhodnocovat.
 • Jak se?starat o obsah?a co by měl umět redak?ní systém (CMS)?
 • Jak na?dynamicky obsah a personalizaci?obsahu?

Základy, které musíte vědět:

 • R?zné typy web?, r?zné formáty a jak se v tom vyznat – portály, firemní prezentace, e-shopy, landing pages…
 • Co v?echno obsah ovlivňuje a pro? – náv?těvnost, konverze, zaujetí u?ivatele atd.
 • Jakych tym? se tyká firemní web a jak získat jejich po?adavky – produkt, marketing, IT, PR, HR, Podpora…
 • Ideální proces pro redesign a obsahovou strategii
 • Role pro obsah p?i webdesignu – informa?ní architekt, copywriter, editor atd.

Návrh obsahu podle pot?eb u?ivatel? a cíl? organizace:

 • Jak definovat cíle a metriky (KPI)
 • Metody u?ivatelského vyzkumu
 • Analyza klí?ovych slov (SEO)
 • Informa?ní architektura, typické struktury, mo?nosti navigace a menu
 • Metody, které pomáhají: Use case, User tasks/goals, User journey, Persony
 • Nástroje pro vizualizaci informa?ní architektury

Tvorba obsahu:

 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích stránek a obrazovek: Homepage, Rozcestníky, Produktová stránka, Prodejní proces (Ko?ík), About us (O nás), ?lánky…?
 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích forem obsahu: Texty, Obrázky, Videa…
 • Mo?nosti a trendy, p?íklady z ?R i zahrani?í, propojení webu s dal?ími médii

Správa, testování, mě?ení a optimalizace obsahu:

 • Content governance
 • Redak?ní systém (CMS) – po?adavky a mo?nosti, open source vs. ?e?ení na míru
 • ?asté chyby a jak udr?et obsah ?erstvy
 • Metody a nástroje pro ově?ení úspě?nosti p?ed návrhem obsahu i po něm
 • Dynamicky a personalizovany obsah

Doporu?ujeme zejména pro: mana?ery, tv?rce, editory a správce web? a obsahu, pracovníky v marketingu, UX designery. Dotyká se firemních web?, e-shop?, ale i médií a aplikací.

Nezále?í, jestli u? novy web máte, plánujete, chystáte redesign nebo prostě chcete zvy?it úspě?nost toho stávajícího.

ú?astník?m se budou hodit základy?digitálního marketingu,?SEO?a?web copywritingu.

O lektorovi

Jan Ambro?

Head of UX & Content

Honza se zabyvá copywritingem a tvorbou efektivního internetového obsahu. Má letité zku?enosti s?publikací ?lánk? na internetu a?p?ípravou text? pro firemní weby. Zabyvá se také návrhem a?vedením internetovych projekt?. Podniká v?oblasti regionálních online médií.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


10.?srpna
10 - 14 h
Praha
20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语