Online ?kolení: Sociální média I

Pokud jste snad na sociální sítě je?tě nenasko?ili, je nejvy??í ?as to napravit. Neobejdete se bez nich, a? jste firma nebo jednotlivec.

Daniel Do?ekal Internetovy publicista
Online ?kolení: Sociální média I

Termíny

Online ?kolení p?es ZOOM
10 - 17 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

Sociální sítě jsou ji? několik let nepostradatelnou sou?ástí firemních marketingovych strategií. Nez?stávejte pozadu a v rámci celodenního ?kolení na?erpejte informace o tom, jaké sociální sítě jsou pou?ívány v ?esku i ve světě, kolik mají u?ivatel? a jaká je jejich sociodemografická profilace. Zjistíte, k ?emu se hodí, jaká mají specifika a kam smě?ují. Ale hlavně, jak je vyu?ít pro firemní ?i osobnostní komunikaci. V?e s praktickymi p?íklady, ukázkami a prostorem pro dotazy.?

ú?astník skolení získá kompletní prezentaci ze ?kolení v digitální podobě. Ta je koncipována jako skripta (?i e-kniha) a obsahuje ?adu praktickych odkaz? i ukázek. Pokud se p?ihlásí do Skupiny ?kolení na Facebooku, bude mít k dispozici v?echny pozděj?í aktualizace ?kolícího materiálu zdarma.

 • Jaky je marketingovy mix vhodny pro sociální média a sítě.
 • Jak vypadá ?esky i světovy Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.
 • Jaké jsou dal?í sociální sítě a kam sociální sítě mí?í.
 • Jaké jsou zásadní rozdíly mezi jednotlivymi sítěmi .
 • Jak se sociální sítě (média) vyu?ívají pro firemní i osobnostní komunikaci.
 • Co na sociálních sítích dělat a nedělat.
 • Jak komunikovat, ?e?it stí?nosti, krizové situace, trolly.
 • Kam v marketingu pat?í sociální média a jak v?e spojit s dal?ími marketingovymi nástroji.
 • Platit ?i neplatit, něco k cestě od ?earned“ k ?paid“.
 • Právní aspekty pou?ívání sociálních sítí, autorské právo zejména.
 • Pravidla u?ívání sociálních sítí, ?eho se vyvarovat a pro? m??ete kdykoliv p?ijít o ú?et.
 • Kde získávat obsah pro sociální sítě, od text? a? po fotky a videa.
 • Jak tvo?it lákavy obsah, ktery bude vyvolávat odezvy.
 • Proměna sociálních sítí na cestě od desktopu na mobilní telefony.
 • Nástroje pro správu a monitorování sociálních sítí.

U? v?echno toto znáte? Zkuste??kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě!

 • ?esky marketingovy mix – které sociální sítě v ?esku rozhodně nevynechávat
 • Po?ty u?ivatel? sociálních sítí v ?esku i ve světě
 • Návrat chatovacích aplikací, dal?í sociální sítě a vyvoj v blízké budoucnosti
 • Charakteristické vlastnosti a zásadní rozdíly mezi Facebookem, Instagramem, Twitterem a Linkedinem
 • Jak vyu?ívat sociální sítě pro firemní komunikaci a osobnostní komunikaci
 • Základní funk?nost sociálních sítí – p?íspěvky, sdílení, lajkování, komentování, sledování
 • Pokro?ilej?í funk?nost – newsfeed, timeline, filtrování, dosah, engagement?
 • Kolik p?íspěvk? tydně/denně, jaké jsou ideální ?asy
 • Best practices a co naopak na sociálních sítích pokud mo?no nikdy nedělat
 • Zásady komunikace, ?e?ení stí?ností, práce s pozitivními a negativními komentá?i, krizová komunikace, trolling
 • Kam v celkovém firemním i osobnostním marketingu pat?í sociální sítě, jak v?e spojit v jeden funk?ní celek
 • Dá se na sociálních sítích fungovat bez placení??
 • Reklama na sociálních sítích, p?iplácení za dosah, placení za získávání fanou?k?
 • Ne? za?nete něco publikovat – autorské a osobnostní právo?
 • Kdy? u? publikujete – na co si dát pozor s ohledem na Pravidla u?ívání jednotlivych sítí?
 • Sociální sítě nejsou va?e, jak s tím ?ít a pro? je d?le?ité mít něco vlastního?
 • Kde získávat a jak p?ipravovat obsah – texty, fotografie, kolá?e, videa
 • Jak obsah tvo?it, zejména tak, aby vyvolával odezvu
 • Desktop není v?echno, pamatujte na mobilní u?ivatele
 • Nástroje pro správu sociálních sítí od zdarma a? po placené, principy jejich fungování
 • Jak (a pro?) monitorovat sociální sítě?
 • Dotazy a odpovědi

Osnova ?kolení je orienta?ní, po?adí se m??e měnit i p?izp?sobovat aktuálnímu vyvoji, ohledem na ?asté změny funk?nosti a mo?ností.?

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it

 • Pro? se video na vy?ku stává novym standardem
 • Jak propojit sociální sítě a firemní ?i vlastní webové stránky
 • Pro? budete pot?ebovat influencery a fanou?ky?
 • Pro? se sociálních sítí nebát

Doporu?ujeme zejména pro: tisková, komunika?ní ?i marketingová oddělení firem. Hodí se i pro PR a komunika?ní agentury, pro mediální a marketingové agentury a jedince, kte?í se chtějí nau?it vyu?ívat sociální sítě pro vlastní marketing nebo se stát freelancery.

ú?astník ?kolení by měl umět pracovat s internetovymi prohlí?e?i, emailem, nebo mobilními aplikacemi. Nemusí mít zalo?ené firemní ú?ty, ale měl by mít zalo?eny ú?et soukromy, alespoň proto, aby se v pr?běhu ?kolení byl schopen dívat na p?íklady a zkou?et základní věci.

O lektorovi

Daniel Do?ekal

Internetovy publicista

Daniel Do?ekal je internetovy publicista.? D?íve p?sobil jako ?éfredaktor iHNed.cz. V?rámci svého p?sobení v?agentu?e Proximity pomáhal se zapojením do sociálních sítí firmám, jako jsou T-Mobile, Oracle nebo Telefónica O2. Také pí?e pro Lupa.cz.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


23.?zá?í
10 - 16 h
Online
19.??íjna
9 - 16 h
Online
9420高清视频在线观看国语