Organiza?ní informace ke ?kolení


P?ihlá?ení na ?kolení

  • Nejjednodu??í zp?sob jak se na ?kolení Dobrého webu p?ihlásit je vyplnění jednoduchého objednávkového formulá?e na stránce s popisem p?íslu?ného ?kolení.
  • Nebo pi?te Va?e po?adavky na e-mail .
  • Pro telefonickou komunikaci zvolte ?íslo 775 854 238 - kontaktní osoba Hana Procházková.

P?ed ?kolením

Po odeslání objednávky.

Po odeslání objednávky vám do 2 pracovních dn? vystavíme zálohovou fakturu, která slou?í jako rezervace místa na ?kolení. Zálohové faktury zasíláme elektronicky. Aby bylo Va?e místo na ?kolení garantované, je nutné uhradit zálohovou fakturu do dne její splatnosti.

Po zaplacení zálohové faktury

Po zaplacení zálohové faktury Vás budeme obratem o p?ijaté platbě informovat e-mailem a za?leme Vám originál daňového dokladu po?tou.

Storno podmínky (odhlá?ení ze ?kolení)

Pokud se rozhodnete stornovat ji? zaplacené ?kolení a u?iníte tak nejpozději do ?esti pracovních dní p?ed termínem konání ?kolení, vrátíme Vám 100 % ceny, p?ípadně se m??ete p?ihlásit na jiné ?kolení z nabídky. Jestli?e se rozhodnete pro stornování objednávky později, nejsme ji? schopni uhrazenou ?ástku vrátit. V?dy se sna?íme zajistit místo zdarma na dal?ím termínu ?kolení, ale negarantujeme jej.

Nejbli??í ?kolení

10.?srpna
10 - 14 h
Praha
11.?srpna
9 - 13:30 h
Online

Online ?kolení: SEO copywriting

Obsahovy marketing
2?490?K?
9420高清视频在线观看国语