P?edná?ka: Světové trendy v UX

Nejlep?í světové firmy slaví úspěchy díky zamě?ení na u?ivatele. UX je fenomén, ktery p?esahuje hranice designu a pror?stá do DNA firem. Chcete vědět, jak to dělají?

P?edná?ka: Světové trendy v UX

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

1?650?K?
1?997?K? s DPH

 • Moderní trendy v?UX - jaké metody a?postupy pou?ívají p?ední světoví odborníci na UX.
 • Jak a?pro? zvy?ují oddělení UX sv?j vliv na chod celé firmy.
 • Které trendy jsou jen prázdné buzzwordy a?které vám skute?ně pomohou.
 • Lean UX, CX, service design a?dal?í pojmy obohatí va?i bra?ni?ku s?pracovním ná?iním.
 • Budete vypadat chyt?e a?u?eně - v?echny buzzwordy se nau?íte p?elo?it do ?e?tiny.

Zajímajímá vás, jak p?izp?sobit web mobilním za?ízením? Zkuste ?kolení: Mobile - web, aplikace nebo responzivní design.

Na úvod se podíváme, kam UX jako obor smě?uje, jak se prosazuje v?zahrani?í a?co vlastně ti "UXáci" chtějí. Poté se vrhneme na trendy jeden po druhém. U?ka?dého si uká?eme praktické p?íklady vyu?ité a?zkusíme si malé cvi?ení. Mimo jiné se m??ete tě?it na:

 • Lean UX - aneb UX pro lenochy, kte?í chtějí maximum vysledk? za minimum práce.
 • Cross channel experience - zku?enost nap?í? kanály.
 • UX strategy - neexistuje univerzální ?e?ení UX, va?e koncepce UX musí byt originální a?jedine?ná.
 • Gamifikace - pou?itelny web dávno nesta?í. Musíte lidi anga?ovat a?tvrdě bojovat o?nejvzácněj?í komoditu dne?ka - pozornost.

Doporu?ujeme zejména pro: majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e web?, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web.

Pot?ebné znalosti: Základní orientace v?metodách user experience. Měli byste tu?it, ?e existuje u?ivatelsky vyzkum, UX design a?testování, a?co to v?e zhruba obná?í.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语