P?edná?ka: Universal Analytics

Nemě?te náv?těvy, mě?te zákazníky. Propojte s Google Analytics v?echna data, která máte. Sledujte metriky, které vás skute?ně zajímají. To je Universal Analytics, jasny směr kam se Google Analytics ubírá. Nest?jte opodál a poznejte trendy na zá?ijové p?edná?ce.

P?edná?ka: Universal Analytics

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

1?650?K?
1?997?K? s DPH

 • Kam se posunulo fungování Google Analytics.
 • Co znamená Universal Analytics pro va?i firmu.
 • Co p?iná?í aktuální změny manager?m.
 • Jak nemě?it jen náv?těvy, ale skute?né lidi.
 • Jak propojit mě?ení webu s dal?ími daty, které sbíráte.

Na p?edná?ce se inspirujte se p?íklady, jak r?zné firmy vyu?ívají vyhody Universal Analytics.

Ze ?kolení si odnesete prakticky checklist, kterym poznáte, co z Universal Analytics se vám bude hodit.

Rozvoj Google Analytics

 • Jak Google rozvíjí své analytické nástroje
 • Pro? u? nesta?í jen mě?it web
 • Co Google nau?ili hry a mobilní aplikace

Sjednocení pohledu na zákazníky

 • Kdy? jeden zákazník vyu?ívá více za?ízení
 • Dohrávání konverzí z offline kanál?
 • Roz?i?ování dimenzí pro napojení dal?ích informací o zákaznících

Posun od mě?ení webu

 • Mě?ení mobilních aplikací, stojan? v obchodech
 • K ?emu slou?í vlastní dimenze a metriky
 • Jak Google Analytics nau?íte mluvit ?e?í va?í firmy

Segmentace zákazník?

 • Pro? je segmentace nap?í? náv?těvami ú?asná
 • Jak vyu?ijete kohorty zákazník?

Lep?í vyhodnocování marketingovych aktivit

 • Pohled na skute?ny zisk z kampaní

Vyu?ití s nástrojem Google Tag Manager

 • Starejte se o změny v kódech co nejméně
 • Jak bezpe?ně p?ejít na Universal Analytics

Prostor pro vás

 • Debata nad rozvojem analytiky

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, majitele e-shop?.

P?edná?ka bude u?ite?ná těm, kte?í ji? dlouho ve firmě pou?ívají Google Analytics a rádi by své vyu?ití dat posunuli na dal?í úroveň. Nemusíte byt odborníkem v Google Analytics.

Na p?edná?ce se nebudou ?e?it velké technické podrobnosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa? p?edná?ky,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语