?kolení A/B testování

A/B testování pat?í mezi nejefektivněj?í metody kontinuálního zlep?ování webu. Princip je jednoduchy, realizace o poznání slo?itěj?í. P?i realizaci m??ete udělat chybu hned na několika místech. Zvolit ?patny zp?sob a scéná? A/B testování, nezvládnout technické nastavení nebo chybně interpretovat získaná data. Uká?eme vám, jak se těchto chyb vyvarovat.

?kolení A/B testování

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • zvolit vhodny testovací scéná?,
 • p?ipravit technické zadání mě?ících kód?,
 • propojit testování s?Google Analytics,
 • prakticky vytvo?it několik vlastních variant A/B a?MVT experiment?.

?kolení je doprovázeno p?íklady z?praxe, sami si vyzkou?íte na několika úkolech vytvo?ení experiment?. Na ?kolení je i?prostor ?na ?e?ení problém? na va?em vlastním webu.

Osnova p?ldenního ?kolení A/B testování:

 • Co je to A/B a?MVT testování
 • Základní situace pro testování
  • Konkrétní p?íklady
  • Tipy na testování
 • Nástroje pro A/B testování
 • P?íprava experimentu
 • Propojení s?Google Analytics
 • Pr?bě?ná kontrola testování
 • Vyhodnocování vysledk?

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu, majitele e-shop?.

Na tomto praktickém ?kolení se testování probírá i?do technickych detail?. Pokud jste někdy viděli mě?ící kód Google Analytics, bude to nicméně sta?it.

 • ti?těné materiály a?podklady,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语