?kolení Axure RP: Dejte svym ideám podobu interaktivního návrhu

Kreslíte své my?lenky a návrhy na papír? ?e?íte problém, jak ideu nového projektu efektivně p?edávat do tymu? Chcete umět vytvá?et interaktivní prototypy a snadno je sdílet online? Práce s programem Axure vám u?et?í ?as a bude vás bavit.

?kolení Axure RP: Dejte svym ideám podobu interaktivního návrhu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Vytvo?it rychly návrh landing page, newsletteru nebo wireframy celého webu.
 • Dát svym my?lenkám a?nápad?m interaktivní a?líbivou podobu.
 • Tvo?it prototypy, které fungují na jakémkoliv za?ízení.
 • Jak dvěma kliknutími rozeslat sv?j návrh komukoliv chcete.
 • Jak publikovat prototyp online a?snadno získat zpětnou vazbu od v?ech ?len? tymu.

Během ?kolení se pr?bě?ně pracuje na modelovych p?íkladech. Uká?eme si osvěd?ené postupy a?triky pro vytvá?ení interaktivních prototyp?.

Seznámení se s?Axure

 • Základní prvky prototypu, jejich vlastnosti a?práce s?nimi (základní rozhraní Axure RP).

Základní principy správného prototypu

 • Efektivní ?e?ení opakujících se prvk? na více místech (mastery).
 • Základní dynamika prototypu (dynamické panely).
 • P?echody mezi stránkami, tla?ítka, panely (základní interakce).
 • Pohyby po stránce, podmínky, dynamické změny obsahu (pokro?ilé interakce).

Publikace a?spolupráce

 • Generování prototypu.
 • Publikace on-line.
 • Zpětná vazba k?návrhu od v?ech ?len? tymu.

Specifikace pro dal?í ?leny tymu ?i klienta

 • Specifikace jednotlivych stavebních prvk? prototypu a?globální specifikace pro cely prototyp.
 • Generování robustní specifikace vhodné nap?. pro zadání vyvojá??m.

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu nebo juniorní UX designéry.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语