?kolení: Bezpe?nost a ochrana soukromí v online prost?edí

Internet je ve?ejny prostor, den co den jsme vystaveni mno?ství rizik. Nikdy sice není mo?né dosáhnout absolutní bezpe?nosti a ochrany soukromí, ale je hodně věcí, které je mo?né zlep?it.

?kolení: Bezpe?nost a ochrana soukromí v online prost?edí

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jaká rizika hrozí na Internetu, mobilním Internetu, sociálních sítích
 • Jakym zp?sobem se chovat na Internetu bezpe?něji a?zodpovědněji
 • Na co dávat pozor, pokud máte děti od p?ed?kolního a? po ?kolní věk
 • Konkrétní rizika, praktické p?íklady, ukázky nebezpe?ného chování?
 • Jak si chránit po?íta?, mobilní telefon, notebook, tablet
 • Na co dbát, abych neohrozil zaměstnavatele a?tím sebe sama

Cílem ?kolení je nau?it, jak si chránit soukromí a?dbát na bezpe?nost v?po?íta?ovém, internetovém a?mobilním prost?edí. Vlastního, ale také svych blízkych a?dětí. V?etně p?esahu do firemního prost?edí v?roli zaměstnance.

 • Pro? je Internet ve?ejny prostor, co to znamená a?jak se s?tím vyrovnat.?
 • Rizika Internetu od dětského (3 roky) a? do dospělého věku?
 • Hrozby na Internetu, desítky hrozeb. Jaké jsou, co s?nimi dělat
 • Sociální sítě, sociální média, v?udyp?ítomné sdílení
 • Facebook je největ?í nástroj na ?mírování lidí na světě, co s?tím??
 • Jaké informace na Internet nepat?í??
 • ú?ty, p?ihla?ování, hesla, dvoufaktor
 • Po?íta?ové hry, rizika, plusy a?mínusy
 • Mobilní telefony, tablety, prostě to co opou?tí ná? domov
 • Jaká rizika hrozí na WiFI sítích? Pro? je d?le?ité https?
 • Co je to geolokace a?pro? a?kde se toho bát??
 • Scam, phishing, podvody, okrádání
 • Rizika p?icházející p?ímo od provozovatel? (Snapchat, Facebook a?dal?í)
 • Od sociálních sítí zpět k?Instant Messagingu
 • V?echno v?ude fotíme. V?ichni fotí v?echny. V?echno to někdo m??e získat.
 • Digitální stopa. Nesmazatelná. V?etně té, o?které nevím (stínové profily)
 • Nevě?it cizím lidem, ale jak to na Internetu poznat??
 • BYOD a?v?e ostatní ohro?uje p?es zaměstnance i?formy
 • Pedofilie, nahé fotky, sexuální predáto?i
 • P?ijít o?peníze je snadno, sta?í naletět na ?vyhraj něco“?
 • Pornografie a??ím je skute?ně nebezpe?ná
 • Závislosti v?eho druhu, jak je poznat, které p?icházejí s?Internetem a?po?íta?i
 • Jak ?e?it ?zákazy“ u?dětí
 • Bezpe?ná komunikace – Tor, VPN, Ghostery, blokování inzerce

Upozornění: Podrobná osnova popisuje obsah, nikoliv p?esné po?adí.

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it:

 • Pro? je vhodné si zalepit kameru na po?íta?i ?i notebooku
 • Pro? děti páchají sebevra?dy a?zda existuje Modrá velryba
 • Jak si nenechat hacknout online ú?ty ani? byste si museli pamatovat stovky hesel
 • Jak minimalizovat ?kody, pokud ztratíte (?i vám někdo ukradne) mobil, tablet ?i notebook
 • Jaké u?ite?né aplikace a?programy m??ete ukázat dětem (ale mo?ná se budou hodit i?vám)
 • Co udělat, kdy? vám někdo hackne online ú?et a?co je to kráde? identity??
 • Pro? je d?le?ité zálohovat a?jak to dělat bezpe?ně
 • Pro? jsou kontrolní otázky vra?edné (a?jak hackli ú?et Bohuslavu Sobotkovi)
 • Jaké jsou rozdíly mezi viry, adware, malware, crapware, vaporware?
 • Jak neporu?ovat autorsky zákon
 • Jak bezpe?ně pracovat s?e-maily?
 • Jak s?bezpe?ností a?soukromím na Internetu souvisí poslední v?le??
 • Pro? vás incognito re?im prohlí?e?e nechráni
 • Co jsou to cookies??
 • Online recenze, astroturfing
 • Co je to MITM a?DDoS??

Doporu?ujeme zejména pro: jednotlivce, kte?í chtějí zjistit, jak se bezpe?něji pohybovat po Internetu, jak lépe zabezpe?it Internet pro vlastní děti. 100 % bezpe?ny Internet samoz?ejmě neexistuje, ale na ?kolení se dozvíte o desítkách hrozeb a rizik a jak s nimi zacházet.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti z oblasti ochrany soukromí ?i bezpe?nosti.

ú?astník ?kolení by měl byt u?ivatelem po?íta?e (Windows, Linux, Mac), mobilního telefonu (Android, iOS, Windows) ?i tabletu a?umět se pohybovat po Internetu a?pou?ívat programy, které se v?po?íta?ích a?mobilních za?ízeních obvykle pou?ívají.?

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语