?kolení: Digital product design

Digitální nebo digital-enabled produkty je kategorie, která se postupně za?íná roz?i?ovat mimo ?isty digitál na jakykoliv produkt, ktery ?známe. Jak vytvo?it novy produkt, ktery bude úspě?ny v digitálu, p?ípadně, jak p?ipravit stávající produkty na digitál, je celkem věda. Spole?ně se podíváme na pár metod, jak si úspěch trochu pojistit.

?kolení: Digital product design

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?950?K?
5?990?K? s DPH

 • Pou?ívat design thinking a?inova?ní metody
 • Modelovat customer journey
 • Definovat persony a?identifikovat pot?eby ?i obavy zákazník?
 • Vytvo?it hodnotovou propozici digitálního produktu
 • Odhadnout, zda budoucí produkt bude úspě?ny

 • Digitální zákazník - jak se chová a?jak uva?uje
 • Digitální kanály (web, mobilní aplikace, chytré hodinky), vhodnost pou?ití, vyhod a?omezení
 • Metody human-centered designu a?design thinking
 • Mapování zákaznickych cest
 • Tvorba person a?jejich obsahu
 • Value proposition canvas a?tvorba digitální value proposition
 • UX design s?ohledem na zákaznické cesty a?persony
 • U?ivatelsky vyzkum - jaká metoda v?jaké fázi projektu
 • P?ístupy k?tvorbě marketingové strategie pro digitální produkty

Doporu?ujeme zejména pro: produktové/projektové mana?ery, za?ínající designéry, front-end developery, zadavatele ?i majitele webu, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语