?kolení emo?ního designu

Dobry design není jen p?ístupny a pou?itelny.

Cíleně pracuje s emocemi u?ivatel? – umí zaujmout, potě?it, pobavit, pomoci, a také prodat.

?kolení emo?ního designu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Vyu?ít emoce jako p?esvěd?ovací nástroj
 • Zaujmout a p?itáhnout pozornost
 • Pobavit a potě?it
 • Stanovit strategii pro emo?ní design
 • Zjistit, jaké emoce vá? design vyvolává


V?echny poznatky uvidíte na konkrétních p?íkladech a dostanete tipy na dal?í zdroje a literaturu.

Principy fungování lidského mozku

 • stary, st?ední a novy mozek

Hlavní metody p?sobení na emoce

 • Sociální validace
 • Paradox volby
 • Dluh
 • Sex, jídlo, nebezpe?í
 • Jezinky
 • Nedostatek
 • Podobnost a atraktivita
 • Obava ze ztráty

Mě?ení a sledování emocí

 • objektivní i subjektivní metody (o?ní kamera, EEG, vyraz obli?eje, dotazníky)

Strategie emo?ního designu

 • jak stanovit a definovat emoce, které chcete v u?ivatelích vzbuzovat

?

Doporu?ujeme zejména pro: UX designery, marketingové pracovníky, majitele men?ích firem a e-shop?.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语