?kolení: Jak nastavit firemní zna?ku a ?ídit ji v onlinu

Vybudujte silnou firemní zna?ku a odli?te se od těch konkuren?ních. Nastartujte strategické smě?ování, které vám p?inese dlouhodobou stabilní pozici na trhu. A p?estaňte u? své zákazníky lákat jen na slevy, nabídněte jim něco navíc a získáte i nové zákazníky, kte?í budou va?i zna?ku milovat.

?kolení: Jak nastavit firemní zna?ku a ?ídit ji v onlinu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Co obná?í strategie zna?ky?
 • Jak si nastavit zna?ku a?jak to zvládnout sám
 • Jak zna?ku na internetu ?ídit, pokud na ni pracuje více lidí
 • Jak zna?ku dostat lidem pod k??i dlouhodobou komunikací

V?echny tyto znalosti získáte nejlépe prací na va?í zna?ce. Po ka?dé ?ásti ?kolení bude tedy následovat praktická ?ást, během které budete mít dostatek ?asu na vyzkou?ení si nabytych postup? na vlastní zna?ce.

 • úvod do tvorby a??ízení zna?ek – co znamená mít dobrou zna?ku
 • Poslání firmy – jak si nastavit klí?ovy materiál, ktery ovlivňuje nejenom marketing a?vznikající zna?ku, ale celé fungování firmy
 • Pilí?e zna?ky – jak nadefinovat vlastnosti va?í zna?ky, to, co o?sobě bude zna?ka ?íkat a?jak se to v?echno projeví v?marketingu
 • Ideální asociace – jak funguje koncept ideálních asociací a?co vám p?inese
 • Ztvárnění zna?ky – na co v?echno je t?eba myslet, pokud má zna?ka p?sobit na lidi stejně na r?znych místech na internetu
 • Pravidla komunikace – jak zajistit, aby lidé komunikující za zna?ku komunikovali stejnym zp?sobem
 • Analyza kontaktních míst – poradíme vám, jak nalézt a?vylep?it v?echna d?le?itá místa, kde se dostane zákazník do kontaktu se zna?kou
 • Ka?dodenní práce se zna?kou – Jak zna?ku ?ídit a?jak zadávat práci s?va?í zna?kou externím specialist?m, a? u? vám budou psát texty, nebo vytvá?et kampaně

Nejvíce si ze ?kolení odnesete, pokud u? dnes máte prozákaznicky p?ístup a?produkty nebo slu?by tak dobré, ?e je sami rádi kupujete nebo vyu?íváte. Kromě toho se hodí, kdy? máte mo?nost na va?í zna?ce v?bec něco měnit.

Doporu?ujeme zejména pro: v?echny majitele nebo marke?áky z ?eskych malych a st?edních firem, které podnikají na internetu. ?kolení naopak není zamě?ené na budování osobní zna?ky.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语