?kolení Google Analytics I

Víte, kolik vám na web chodí náv?těvník?, ale nic o nich? Spou?títe reklamní kampaně na internetu, a jejich efektivita je vám neznámá? Nau?íme vás porozumět vyhodnocování náv?těvnosti webu. Budete umět pracovat s Google Analytics tak, abyste zvládli vyhodnocovat cíle webu a neměli problém se správnou interpretací v?ech d?le?itych report?.

?kolení Google Analytics I

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Jak najít v Google Analytics to, co pot?ebujete.
 • Jak se vyznat v nejd?le?itěj?ích ukazatelích a grafech a správně jim porozumět.
 • Co je to konverze a jak mě?it hodnotu objednávek z webu.
 • Jak vyhodnocovat úspě?nost reklamních kampaní.
 • Jak lépe poznat náv?těvníky a rozdělit si je do segment?.
 • Jak odhalit slabá místa va?eho webu.

Základy u? máte a?zajímaly by vás novinky a?pokro?ilé funkce? Nabízíme i??kolení?Google Analytics II - pro pokro?ilé.

Za?ínáme s Google Analytics

 • S ?ím Google Analytics pomáhají
 • Slovní?ek základních pojm?
 • Princip fungování Google Analytics

Analyza chování náv?těvník?

 • Zdroje náv?těvnosti
 • Nastavení a vyhodnocování cíl? webu
 • Loajalita náv?těvník?
 • Konverzní poměr

Efektivita reklamních kampaní

 • Rozeznávání r?znych kampaní
 • Reklamní kampaně PPC
 • Vyhodnocování návratnosti kampaní

Segmentace u?ivatel?

 • Kte?í náv?těvníci jsou pro nás zajímaví
 • Porovnávání r?znych skupin náv?těvník?

Prostor pro vás

 • ?e?ení praktickych p?íklad? vyhodnocování
 • Debata nad va?imi statistikami

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, majitele e-shop?.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti. Google Analytics má ?eské rozhraní, tak?e p?ípadná neznalost angli?tiny také není p?eká?kou.

Praktické p?íklady na ?kolení si ideálně m??ete zkou?et na vlastních statistikách, pokud si s?sebou vezmete p?ístupové údaje. V?ka?dém p?ípadě ale získáte testovací ú?et reálného internetového obchodu.

Na ?kolení se nezabíhá do velkych technickych podrobností.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语