?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Google Analytics se neustále rozvíjí. Nau?te se pou?ívat nové a pokro?ilé funkce tohoto nástroje. Poznejte tak lépe své náv?těvníky a bu?te úspě?něj?í p?i vyhodnocování reklamních kampaní!

?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?490?K?
5?433?K? s DPH

Pou?íváte ji? Google Analytics del?í dobu, ale nestíháte vst?ebávat nové funkce, které se v?nástroji objevily??

 • Dozvíte se, které z?novych funkcí v?Google Analytics vám budou u?ite?né.
 • Zlep?íte se ve vyhodnocování kampaní díky pou?ívání reportu Cest s?více kanály (Multichannel funnels).
 • Dozvíte se, jak náv?těvníci va?eho webu utíkají z?objednávacího procesu a?kdy byste měli reagovat.
 • Nebudete opakovat ?asté chyby p?i vyhodnocování dat o?náv?těvnosti.
 • Zjistíte, k??emu slou?í Google Tag Manager a?co znamená Universal Analytics.

V?e si prakticky vyzkou?íte na reálnych p?íkladech.

Pot?ebujete základy? Zkuste??kolení Google Analytics I!

Cesty s?více kanály

 • Co jsou p?ehledy MultiChannel Funnels a?k ?emu jsou p?ínosné.
 • Zjistíte, jak r?zné marketingové kanály napomáhají ke konverzím.
 • Jak tuto funkci vyu?ít, jak s?ní pracovat.

Správná data správnym lidem

 • Reportování klí?ovych ukazatel? na dashboardu.
 • Nastavte u?ivatel?m pro ně relevantní informace.
 • Zp?soby tvorby vlastních p?ehled?.
 • Praktické ukázky u?ite?nych p?ehled?.
 • Jak data rychle a?automaticky nahrávat do Excelu.

Analytické postupy

 • Srovnávání vykonu p?irozeného vyhledávání v?Google a?Seznamu
 • Vyu?ívání kontingen?ních tabulek a?funkce Plot Rows.
 • Pokro?ilé vyhledávání v?tabulkách dat.

Pou?ívání segmentace

 • Rychlej?í nastavení segment?.
 • ?asto u?ívané segmenty.
 • Jak pracovat se segmenty skute?nych zákazník?.
 • Segmentování u?ivatel? nap?í? více náv?těvami.
 • Tipy, jak se v?segmentech neztratit.
 • Segmentování mobilní náv?těvnosti.

Vizualizace cesty náv?těvníka

 • Nové mo?nosti sledování navigace u?ivatel? (Visitor Flow, Goal Flow, Event Flow).
 • Jak vy?íst z?krásnych graf? akceschopné poznatky.

Mě?ení interakcí náv?těvník?

 • Mo?nosti vyu?ívání Sledování událostí (Event Tracking).
 • Praktické ukázky mě?ení na stránkách Dobrého webu.
 • Nastavení Událostí jako cíl?.
 • Vyu?ití p?ehled? v?reálném ?ase.

Universal Analytics a?dal?í rozvoj mě?ení

 • Nové mo?nosti mě?ení u?ivatel? nap?í? více za?ízeními.
 • Dopady změn v?metodice práce s?cookies.
 • Zapojení informací o?va?ich zákaznících.
 • Jaká data je mo?né nově mě?it a?k ?emu jsou u?ite?ná.
 • Nahrávání náklad? kampaní pro lep?í vyhodnocování.
 • Vyu?ití remarketingu pomocí Google Analytics.

Google Tag Manager

 • Vyu?ití nástroje z?pohledu marketingu.
 • Jak zjednodu?it nasazování mě?icích kód?.
 • Jak si udr?ovat po?ádek v?r?znych mě?icích kódech.

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, správce PPC, webdesignéry.

Pot?ebné znalosti odpovídají úrovni ú?astníka ?kolení Google Analytics I, zejména by měl:?

 • Vědět o?cílích svého webu a?jejich mě?ení v?Google Analytics.?
 • Vědět, co znamenají a?jak se pou?ívají pokro?ilé segmenty.?
 • Pou?ívat zna?ení kampaní pomocí UTM parametr?.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语