?kolení Google Analytics pro redaktory

Jak pochopit náv?těvníky va?eho webu a psát úspě?něj?í ?lánky? Víte, co zajímá va?e loajální ?tená?e?

?kolení Google Analytics pro redaktory

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

?kolení nau?í ?éfredaktory i?redaktory konkrétní postupy, jak si pomocí Google Analytics vyhodnotit úspě?nost ?lánk? a?dal?ího obsahu, ktery vydáváte.

 • Jak najít klí?ová slova, která lidi hledají a?která je zajímají.
 • Jaká je role vyhledáva?? pro zdroje náv?těvnosti (a?jak ji ?íst).
 • Jak zjistit, jestli vybrané související ?lánky motivují v?dal?ím ?tení.
 • Jak se pou?it z?trend? náv?těvnosti ?lánk?, aktualit a?speciálních text?.
 • Jak si nastavit, aby vám pravidelně chodil ur?ity typ reportu.


Chcete pro?kolit více osob z?redakce? Rádi pro vás p?ipravíme individuální ?kolení p?izp?sobené va?im pot?ebám a?va?im statistikám. Usly?íte tak pouze o?těch statistikách, které se vás bezprost?edně tykají. Více informací o?individuálním ?kolení.

Základní pojmy, se kterymi se v?Google Analytics setkáte

 • Náv?těvy, náv?těvníci
 • Zobrazení stránky, Míra opu?tění, Procento odchod?
 • Klí?ová slova, interní vyhledávání
 • Rozdílnost dat v?Google Analytics a?v systémech Netmonitor ?i Navrcholu

Statistiky ?lánk?

 • Jak dlouho se ?lánky nav?těvují po svém vydání?
 • Kdy se obsah prohlí?í? (V?tydnu, po hodinách)
 • Trend náv?těvnosti podle sekcí webu

Navigace mezi stránkami

 • Motivace v?pokra?ování ve ?tení o?daném tématu
 • Navigace mezi stránkami - kam se proklikávají ze sekcí, z??lánk?
 • Na co u?ivatelé klikají

Rozeznávání zdroj? náv?těvnosti

 • Emailové kampaně
 • Role vyhledáva?? jako zdroje náv?těvnosti
 • Jaká ?ást náv?těvnosti chodí na star?í ?lánky?
 • Náv?těvnost z?mobilních za?ízení

Co náv?těvníci po webu chtějí

 • Interní vyhledávání na webu
 • O?ekávání náv?těvník? podle klí?ovych slov

Re?er?e klí?ovych slov

 • Jak objevit zajímavá klí?ová slova pro psaní ?lánku
 • Na jaky obsah je mo?né se p?ipravit
 • Statistiky vyhledávání Google a?Seznamu
 • Ro?ní sezónnost vyhledávání

Jednodu??í p?ístup ke statistikám

 • Pravidelné posílání report? emailem
 • Tipy na vlastní p?ehledy

Doporu?ujeme zejména pro: ?éfredaktory a redaktory zpravodajskych ?i odbornych web?.

Na ?kolení je vhodné mít vlastní p?ístup do statistik Google Analytics.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语