?kolení: Google+ pro firmy

Za?něte hned, ne?ekejte a? bude pozdě. Google+ hybe internetovou ve?ejností. Google+ je mo?né plně vyu?ívat pro firemní komunikaci a ?ím později za?nete, tím vět?í budete mít konkurenci.

?kolení: Google+ pro firmy

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

 • Principy a?základy fungování Google+
 • Mo?nost vyu?ití pro firemní komunikaci a?marketing
 • ?ím se li?í Google+ od Twitteru a?Facebooku z?pohledu firemního vyu?ití
 • Jak vyu?ít Google+ v?souladu s?Pravidly u?ívání
 • Zalo?ení Google+ Page (Stránky) krok po kroku, v?etně praktickych tip?
 • Co m??ete od Google+ o?ekávat te? a?co do budoucna
 • Jaké má Google plány v?oblasti sociálních médií a?jak v?e souvisí

Zajímá vás, jak marketingově vyu?ít sociální sítě? Nabízíme i??kolení?Jak na firemní Facebook prakticky a Twitter pro firmy a?firemní komunikaci.

 • S??ím p?ichází Google+, základní koncept sítě (Kruhy, soukromí, technické aspekty)
 • ?ím se li?í Google+ od Twitteru a?Facebooku z?pohledu firemního vyu?ití
 • Fakta o?Google+, co o?síti doposud víme z?pohledu ?ísel
 • Pravidla u?ívání, aktuální mo?nosti pro firemní u?ití
 • Co plánuje Google+ pro firemní vyu?ití
 • Praktické mo?nosti jak vyu?ít Google plus
 • Zalo?ení Google+ Page (Stránky) krok po kroku
 • Praktické tipy pro práci s?Google+ Page
 • Věci s?Google plus související - +1 na webu, SEO/vyhledávání
 • Prostor na dotazy

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení, média.

Marketingové a?komunika?ní dovednosti a?zku?enosti, schopnost pou?ívat po?íta? a?Internet, bez zvlá?tních technickych znalostí.? P?ípadné zku?enosti z?jinych sociálních sítí vyhodou, ale nikoliv nutností.

 • ti?těné i?elektronické materiály a?podklady,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • mo?nost konzultace s?lektorem v?rámci uzav?ené skupiny na Facebooku i?po skon?ení ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语