Instagram Stories. Televizní vysílání (nejen) pro mladé

Kdy? Instagram oznámil za?lenění Stories (p?vodně vymysl Snapchatu) do své platformy, málokdo tu?il, ?e se mu to povede tak dob?e, ?e ohrozí samotné základy Snapchatu a lidé najdou zcela novy d?vod, pro? za?ít pou?ívat právě Instagram.

Instagram Stories. Televizní vysílání (nejen) pro mladé

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?990?K?
3?618?K? s DPH

Zveme vás na ojediněly seminá? věnovany vyhradně extrémně rychle rostoucí funkci Instagramu, tedy Stories. Provedeme vás základními principy a podíváme se na zoubek komer?nímu vyu?ití dané funkce.

Kdy? Instagram oznámil za?lenění Stories (p?vodně vymysl Snapchatu) do své platformy, málokdo tu?il, ?e se mu to povede tak dob?e, ?e ohrozí samotné základy Snapchatu a lidé najdou zcela novy d?vod, pro? za?ít pou?ívat právě Instagram. Instagramu se tedy povedlo něco, co se stalo v p?ípadech kopírování funk?nosti jenom velmi málokdy.?

P?íběhy (Stories) jsou tak atraktivní funkcí, ?e se bě?ně stává, ?e mívají vět?í po?ty zhlédnutí, ne? klasické p?íspěvky. Jsou natolik zábavné a jednoduché, ?e nejenom p?etáhly u?ivatele ze Snapchatu, ale udr?ely na Instagramu mladé, pro které se klasicky systém p?íspěvk? stával pomalu nudnym.

 • Co jsou to Stories (P?íběhy), jak fungují a co v?echno umí?
 • ?ím se Stories li?í od bě?ného obsahu (nejen) na Instagramu?
 • Pro? se věnovat právě Stories
 • Pro? se nebát obsahu, ktery se ?po p?e?tení zni?í“
 • Jak vyu?ít P?íběhy pro vytvá?ení obsahu pro dal?í pou?ití
 • K ?emu a jak vyu?ívat Live Video, které je na Instagramu sou?ástí P?íběhy
 • Jak blízko je od P?íběh? (Stories) k Vyprávění p?íběh? (Story telling)
 • Ukázky úspě?nych marketingovych vyu?ití pro firmy

 • Základní mechanismy P?íběh?, obsahu, ktery nez?stává
 • Prohlí?ení cizích P?íběh?, hledání P?íběh?
 • Tvorba vlastních P?íběh?, nemyslete jenom v re?imu jednoho obrázku
 • Fotografie a video v P?íbězích
 • Filtry, nálepky, Type mode, animované GIFy
 • Kreslení, zvyrazňování
 • Ozna?ování a hashtagy
 • Boomerang, Rewind, Superzoom, Hands-Free
 • Dal?í vyu?ití vytvo?eného obsahu, nad rámec P?íběh?
 • ?ivé video (Live), one-man show, více lidí ve videu
 • Nová vize televize, aneb pro? mladí tak rádi prokrastinují v P?íbězích?
 • Komentá?e, sdílení do p?íběh?, odkazy, konverze
 • Tlumení, banování, skryvání P?íběh?, moderace
 • Ukládání P?íběh?, p?íběhy na webu
 • P?íběhy v ?íslech, vhodné po?ty p?íspěvk?, délky videa, vyhodnocování a práce s dostupnymi informace o po?tech zhlédnutí a divácích
 • P?íprava obsahu mimo Instagram vs. obsah p?ímo z mobilu a Instagramu

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语