?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Doká?ete správně nastavit a správně vyhodnotit cíle va?ich kampaní? Víte, co je v reportech va?ich kampaní podstatné? Na co se ptát a co chtít po agentu?e nebo zaměstnancích? Vyu?íváte p?i cílení kampaní sociodemografické údaje? Vyhodnocujte a ptejte se na to podstatné.

Josef Drobílek Marketingovy ?editel
?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Termíny

Milady Horákové 116/109, Praha 6
Zobrazit na mapě
Lab (4. patro)
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 10
Volná místa

Cena

6?990?K?
8?458?K? s DPH

 • Jak vyhodnocovat a?vyu?ít d?le?ité metriky kampaní a?webu.
 • Jaké jsou mo?nosti mě?ení online prost?edí, co je d?le?ité sledovat, co kontrolovat, co po?adovat po online specialistech a?agenturách.
 • Ukázky konkrétních p?íklad? u?rozdílnych obchodních aktivit.

 • Cíle a?jak je stanovit
 • Data?- jaká máte, jaká m??ete mít a?jak data vyu?ít
 • P?íprava a plánování kampaně - na co v?echno myslet p?i tvorbě, jak plánovat
 • Mě?ení a?vyhodnocování - jak, kdy, co mě?it; co a?jak ?asto sledovat; jak nastavit reporting, aby byl u?ite?ny…
 • Multichannel?- nejen online kampaně mají vliv na vykon online aktivit, aneb kdy? konverze vypráví p?íběh
 • Leadmanagement - ?asto podceňovaná aktivita, která doká?e proměnit neúspě?nou kampaň v?úspě?nou, ale i?naopak
 • Ukázky konkrétních p?íklad??u?rozdílnych obchodních aktivit
  • kontinuální vykonnostní e-commerce kampaň (nap?. e-shop/ zájezdy)
  • kontinuální leadgeneration kampaň (nap?. prodávám plastová okna)
  • kontinuální brandová kampaň
  • ak?ní ?asově omezená leadgeneration kampaň (nap?. prodej hypoték)

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové/obchodní mana?ery nebo majitele firem, junior marketingové specialisty.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Josef Drobílek

Marketingovy ?editel

Prakticky navrhuje digitální strategie a kampaně 15 let. Pro?el prost?edím velké firmy (Hypote?ní banka), ve kterém nasbíral několik desítek ocenění Internet Effectivness Awards, ?i WebTop100 stvrzujících finan?ně vy?íslitelny p?ínos jeho aktivit pro celek, nyní p?sobí jako marketingovy ?éf e-commerce projektu Plná peně?enka, ktery p?ihrál e-shop?m v roce 2017 víc ne? 1 000 000 000 korun obratu.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语