?kolení: Jak vytvo?it rychle jednoduchy web ve Wordpressu

Nejprakti?těj?í ?kolení jak vzít WordPress a spustit projekt. Snadno, rychle, ideálně bez peněz.

?kolení: Jak vytvo?it rychle jednoduchy web ve Wordpressu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak se na Internetu vytvá?ejí a?provozují weby, abyste věděli, pro? si vybrat (nebo nevybrat) právě WordPress
 • Jaké mo?nosti WordPress nabízí, od zdarma, placené a? po provozované vlastní
 • Jak na Internetu mít blog, několik stránek, jednoduchy e-shop, minisite, e-zin, osobní ?i firemní stránky, fotografické portfolio
 • Zalo?it web na WordPressu a?postupně projít v?emi pot?ebnymi fázemi a? do momentu, kdy na Internetu máte funk?ní webové stránky
 • Jak pokra?ovat v?jejich provozování, jak je zviditelňovat, pomáhat jim v?r?stu, propojit se sociálními sítěmi, ?e?it internetovy marketing, komunikaci se ?tená?i
 • Ve kterém momentu za?ít p?emy?let o?jiném technickém ?e?ení

Pot?ebujete spustit blog. Nebo vytvo?it jednoduchy firemní ?i osobní web. Mo?ná jenom miniweb, ktery chvíli bude fungovat. Nemáte na to ?ádny velky rozpo?et, nemáte ani ?ádné velké technické znalosti ani tymy. A?pot?ebujete to rychle. Tohle je p?esně to co vám toto ?kolení uká?e v?praxi. Prvního ledna 2015 p?i?el nápad, ktery o?pár hodin později měl web, Twitter, e-maily. Nakonec i?doménu, Stránku na Facebooku a?v roce 2016 ho měsí?ně ?te okolo 50 tisíc náv?těvník?.?

 • Jak se ?dělají“ weby na Internetu. Co je to webhosting, serverhosting, virtuální servery, managed servery.?
 • Jak najít to správné ?e?ení, pro? si vybrat t?eba zrovna WordPress
 • Jaké mo?nosti pro tvorbu webu na Internetu s?WordPressem p?ipadají v?úvahu
 • Co p?esně na WordPress.com mít nem??ete a?jak se bez toho dá ?ít
 • Kdy jít po vlastní plné doméně, kdy posta?i něco.wordpress.com
 • Zalo?ení webu na WordPressu krok po kroku
 • V?e podstatné v?nastavení klasického WordPressu
 • Vyběr vhodné ?ablony, jak hodně jde měnit ?ablony v?pr?běhu ?ivota webu
 • Dal?í pot?ebné technické zázemí (e-maily, software, hardware)
 • ?ím se v?e bude li?it, pokud web? chcete mít více (praktické na @365tipu, rychlofky, #PRTIPY)
 • Jak poznáte, ?e vá? web pot?ebuje nějakou strukturu??
 • Jak a?v ?em tvo?it obsah, pot?eba copywritera, kontroly pravopisu a?dal?ích věci
 • Jak a?kde k?textovému obsahu získávat obrázky
 • A?jak oboje p?edchozí souvisí s dodr?ováním autorskych práv.?
 • Vyhodnocování náv?těvnosti. WordPress vs. Google Analytics a?dal?í mo?nosti
 • Vyhodnocování p?íchod?, vyhledávacích frázi, napojeno Google Search Console
 • P?íprava text? a?obsahu v?bec mimo WordPress vs. práce pouze online.?
 • Zálohování, ochrana webu proti napadení (odcizení ú?tu), zásadní rozdíly v?jednotlivych ?e?eních (hostované vs. vlastní)
 • Práce více lidí na jednom webu
 • Pluginy, roz?í?ení, dal?í doplňky k?webu, vlastní ?ablony, doporu?ení pro p?ípad provozování na vlastním hostovaném WordPressu
 • Dal?í u?ite?né nástroje; RSS, IFTTT, Buffer, Feedly; Automatizace o?které se vám ani nesnilo
 • Internetovy marketing abyste nepublikovali do zdi, zejména sociální sítě a?internetová reklama a?jakou roli bude hrát SEO (a?kdy se neobejdete bez profesionál?)
 • Co vzít, kdy? ne WordPress. Ale to u? opravdu jenom jako informace, proto?e tady se u? dostáváme za hranici rozsahu ?kolení

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it

 • Co to vlastně obná?í provozovat blog
 • Jak to vypadá, kdy? si dáte závazek vydat jeden tip denně a?nakonec jich vydáte o?sto víc, ne? jste p?vodně p?edpokládali
 • Na jaké limity narazíte, pokud budete trvat na tom, ?e to nesmí nic stát
 • Kolik to stojí, kdy? na tom p?estanete trvat

ú?astník skolení získá kompletní prezentaci ze ?kolení v?digitální podobě. Ta je koncipována jako skripta (?i e-kniha) a?obsahuje ?adu praktickych odkaz? i?ukázek. Pokud se p?ihlásí do Skupiny ?kolení na Facebooku, bude mít k?dispozici v?echny pozděj?í aktualizace ?kolícího materiálu zdarma.

Doporu?ujeme zejména pro: ka?dého, kdo chce spustit web a nemá na to velké rozpo?ty, programátory, techniky ani velké mno?ství ?asu. Jednotlivec co chce blogovat nebo mít pár stránek o nějaké slu?bě, vyrobku ?i akci. Firma s pot?ebami pru?ně ?e?it blogy nebo minisite.

ú?astník ?kolení by měl mít základní vědomosti o?tom, jak funguje Internet, co je to elektronická po?ta, jak pracovat s?textem a?obrázky na Internetu. Ideální je, pokud bude mít nějaky nápad, ktery si bude chtít rovnou vyzkou?et. Nejlep?í je praktická zku?enost.?

POZOR! ?kolení není pro webdesignery ani programátory, ideálním ú?astníkem je oby?ejny ?lověk, ktery chce mít web na Internetu, mít kde za?ít a?postupně se propracovat k?pokro?ilej?ím věcem. Nebo někdo kdo chce snadno a?rychle tvo?it krátkodobé věci a?nemuset se p?íli? věnovat zázemí a?technologiím.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语