?kolení: Landing page jako sou?ást inbound marketingové strategie

Vyzkumy ukazují, ?e firmy, které pou?ívají specializované landing page, zvy?ily po?et konverzí a? o 300%. I vy m??ete mít pro ka?dou kampaň odpovídající landing page s rozumnymi ?asovymi i technickymi investicemi a zaznamenat nár?st po?tu lead?.?

?kolení: Landing page jako sou?ást inbound marketingové strategie

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Nau?íte se vytvá?et landing page do 1h v?nástroji Unbounce. Ze ?kolení odejdete s?novu LP!
 • Detailně projdeme 12 krok?, které postaví na nohy i?va?e sou?asné landing page.
 • Získáte sadu 3 vlastních p?ehled? do Google Analytics pro perfektní vyhodnocení v?ech va?ich vstupních stránek webu.

Landing page bez pot?eby IT a?kodéra

 • Unbounce (a?jiné platformy na tvorbu LP)
 • Praktická ukázka tvorby LP v?Unbounce - sada krok?, jak p?ipravit návrh obsahu LP a?následné vytvo?ení v?online editoru
 • Vytvo?ení LP v?Unbounce ze ?ablony
 • Nastavení mě?ení, odesílání lead?
 • Publikace stránky na vlastní doméně

Landing page jako sou?ást inbound marketingu

 • 12 krok?, které prově?í stávající LP
 • jaky obsah na LP pat?í
 • co na LP nepat?í
 • AB testování
 • on exit vyzvy

Mě?ení landing page

 • vlastní p?ehledy pro Google Analytics - vyhodnocení nejen kampaňovych vstupních stránek
 • konverzní kódy reklamních system? na LP

Doporu?ujeme zejména pro: pro tv?rce i zadavatele kampaní, organizátory event?, tv?rce marketingovych plán? zalo?enych na poskytování obsahu a sběru email?.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语