?kolení: Low cost digitální marketing

Digitální marketing je bezesporu ú?innym prost?edkem pro získávání zájmu o va?i zna?ku a produkty, ?i slu?by. Ka?dopádně ne v?dy je mo?né operovat s těmi “správnymi” rozpo?ty a p?ichází na ?adu tu více, tu méně zda?ilá improvizace. Poj?te si popovídat o tom, jak lze i s omezenymi prost?edky více plánovat a méně improvizovat a docílit tak zajímavych obchodních, ?i marketingovych vysledk?.

?kolení: Low cost digitální marketing

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • P?emy?let o?své zna?ce, slu?bách, ?i produktech z?nadhledu va?eho online u?ivatele
 • Jak moc je (nejenom v?digitále) d?le?itá sebereflexe a?jak je d?le?ité vystoupit z??ady
 • Prioritizovat a?plánovat aktivity v?digitálním prost?edí
 • Jaké jsou pro vás relevantní komunika?ní plochy a?jak je mezi sebou kombinovat
 • Jak nastavovat marketingové, ?i obchodní cíle v?digitálu
 • Kdo by měl byt zodpovědny za plnění danych cíl?

Na ?kolení ur?itě p?ij?te, pakli?e si pot?ebujete srovnat my?lenky, získat inspiraci a?konkrétní doporu?ení pro va?e dal?í smě?ování v?online. Na ?kolení naopak nebudeme ?e?it “nejni??í mo?né rozpo?ty” do PPC reklamy, facebooku, ?i kde si zadarmo udělat hezky web atd.

 • Jak chceme, aby byla vnímána na?e zna?ka
 • Jak se srovnat s?konkurencí a?jak definovat na?e nejsilněj?í stránky
 • Jak d?le?itá je celistvost na?í online komunikace
 • Jak by mohl vypadat ná? komunika?ní a?marketingovy plán
 • Jak dělat reklamu úplně zadarmo a?jak co nejefektivněji s?nejni??ími mo?nymi náklady
 • Jaké vyu?ívat komunika?ní / reklamní plochy v?digitále
 • Kdy má smysl spolupracovat s?externími odborníky, ?i agenturami

Doporu?ujeme zejména pro: za?ínající podnikatele, pro ně? je online prost?edí hlavní komunika?ní plochou a / nebo majitele a marketingové pracovníky men?ích a st?edních firem, které jsou na prahu digitální transformace jejich podnikání.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语