?kolení: Mobilní ?e?ení (web, aplikace, responsive design)

Chcete pro sv?j byznys vyu?it mobilní web, responsivní web nebo mobilní aplikaci? Pom??eme vám se správně rozhodnout!

?kolení: Mobilní ?e?ení (web, aplikace, responsive design)

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

 • Pro? v?bec ?e?it u?ivatele mobilních za?ízení.
 • Jak p?istupovat k?návrhu a?správě obsahu pro mobilní digitální produkty.
 • Omezení a?p?íle?itosti r?znych zp?sob?, jak se dostat na mobilní za?ízení: klasicky web + mobilní verze webu, responsivní web, mobilní aplikace.
 • Konvergence, tzv. cross-channel - jak m??e vá? produkt fungovat na více za?ízeních.
 • Pochopíte, ?e mobile je p?íle?itost a?ne omezení.

Pro? se chtít dostat na mobilní za?ízení

 • Vyu?ití mobilních za?ízení pro p?ístup na internet.
 • Trend pou?ití mobilních za?ízení.
 • Jaky je stav ?eského digitálního trhu.

Mobile je p?íle?itost, ne omezení

 • Mobilní za?ízení neznamená jen malou obrazovku a?pomaly internet.
 • Co znamená Mobile First a?jak tuto ideu uchopit a?vyu?ít ve sv?j prospěch.

R?zné zp?soby, jak se dostat na mobilní za?ízení

 • Mobilní web, mobilní aplikace, responsivní design
 • Kdy jednotlivé zp?soby pou?ít a?jejich srovnání.
 • Vyhody a?omezení.

Návrh, tvorba a?správa obsahu pro mobilní za?ízení

 • Jak a?pro? navrhovat produkty pro mobile.
 • Jak efektivně vyu?ívat mo?ností, které mobilní za?ízení nabízejí.
 • Jak tvo?it obsah mobilní digitální produkty.

Konvergence / cross-channel experience, aneb vytvo?ení ekosystému kolem va?eho produktu

 • Jak vyu?ít p?íle?itost spojit zá?itek kolem va?eho produkt? na více za?ízeních

Doporu?ujeme zejména pro: majitele, provozovatele web? a marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web nebo online strategii.

Pro absolvování ?kolení je vhodné mít základní vědomosti o?online marketingu:

 • Získávání náv?těvník? a?konverze na zákazníky
 • Vyhodnocování webu (nap?. webová analytika)
 • Správa klasického webu

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语