?kolení: Monitoring v sociálních sítích

Sociální sítě jsou pro některé zna?ky p?íle?itostí – a pro v?echny zna?ky hrozbou. Na Facebooku ani Twitteru nemusíte byt aktivní, a p?esto se v ka?dém okam?iku m??e strhnout lavina negativních p?íspěvk?. Jak se o nich v?as dozvíte?

?kolení: Monitoring v sociálních sítích

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

  • Uvědomíte si cíle p?ítomnosti na sociálních sítích
  • Získáte argumenty pro sledování sítí ve firemním prost?edí
  • Seznámíte se s?volně dostupnymi i?placenymi nástroji pro r?zné sociální sítě jako jsou Klábosení, Ataxo Social Insider a?Radian 6
  • Poznáte jejich vyhody i?limit

Obsahem ?kolení je seznámení s?pozicí monitoringu sociálních sítí v?podniku z?hlediska zadavatele kampaní, jejich realizátora i?z?pohledu interních proces? a?nastavení kompetenci mezi odděleními komunikace, marketingu a?pé?e o?zákazníka.

V?pr?běhu ?kolení se rovně? seznámíte jak s?obecně dostupnymi prost?edky, které m??ete pro monitoring sociálních sítí vyu?ít, a? jde o?nástroje Google, vestavěné nástroje Facebooku i?Twitteru nebo volně dostupné Klábosení, i?se specializovanymi nástroji pro monitoring sociálních sítí, jako je Ataxo Social Insider, nebo Radian 6 a?s?jejich vyhodami a?nevyhodami p?i?pou?ití v?konkrétních p?íkladech.

Doporu?ujeme zejména pro: evangelizátory sociálních sítí, v?echny, kte?í se podílejí na komunikaci zna?ky, mana?ery i pracovníky oddělení pé?e o zákazníka a tv?rce komunika?ních kampaní v sociálních sítích.

Pro úspě?né absolvování ?kolení sta?í umět ovládat webovy prohlí?e? a?vědět, co je Facebook a?Twitter.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语