Vzdělávání na míru

98 % spokojenych ú?astník?

Pot?ebujete sladit znalosti více ?len? tymu v rámci jedné oblasti digitálního marketingu a zároveň chcete mít celé ?kolení p?izp?sobené na míru?tradice

Tradice

?kolíme od roku 2004 a garantujeme dlouholeté zku?enosti ve vzdělávání.

Kvalitní lekto?i

Vyu?ují specialisté s ka?dodenní praxí v oboru a s vedením ?kolení.

Spokojení absolventi

P?es 98 % ú?astník? je velmi spokojeno s obsahem ?kolení a odborností lektor?.


Na míru nej?astěji p?ipravujeme tato ?kolení


Copywriting

Digitální marketing

Sociální sítě

Google analytics

UX

Na míru vám p?ipravíme i jakékoliv dal?í ?kolení z na?í nabídky v?ech ?kolení.

1

Up?esníme cíle

Pro koho je ?kolení ur?ené a jaké dovednosti chce získat.

2

Zjistíme o?ekávání

Za?leme online dotazník, kde se dozvíme v?e pot?ebné.

3

Vytvo?íme osnovu

Tu s vámi lektor finalizuje p?ed samotnym ?kolením.

4

Zvolíme formu

P?ldenní ?kolení, celodenní ?kolení nebo dlouhodoběj?í kurz.


Digitální akademie na míru

Otev?eme digitální akademii na míru!

Otev?eny ú?et

Balí?ek relevantních ?kolení s vyraznou slevou!

Chcete ?kolení na míru od Dobrého webu?

Kontaktujte mě, spole?ně vymyslíme vhodny obsah a formu pro va?e ?kolení

Fotografie Hana Procházková

Hana Procházková
vedoucí vzdělávání

(+420) 775 854 238


9420高清视频在线观看国语