?kolení: Novinky v Google Analytics

Google Analytics se neustále rozvíjí. Nau?te se pou?ívat nejnověj?í schopnosti tohoto nástroje.

?kolení: Novinky v Google Analytics

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?950?K?
3?570?K? s DPH

 • Dozvíte se, co p?iná?í nové rozhraní Google Analytics jiného a?u?ite?ného.
 • Nau?íte se vyu?ívat nové pokro?ilé funkce.

Změny v?u?ivatelském rozhraní

 • Co z?p?ehled? zmizelo a?jak to nahradit.
 • Co je nové a?jak to vyu?ít.
 • Kde najít d?le?ité p?ehledy, jak se orientovat v?novém rozhraní.

MultiChannel Funnels (Cesty s?více kanály)

 • Zjistíte, jak r?zné marketingové kanály napomáhají ke konverzím.
 • O?co jde a?k ?emu je to dobré.
 • Jak tuto funkci vyu?ít, jak s?ní pracovat.

Změna práce s?tabulkami a?vizualizací dat

 • Funkce Plot Rows - jednodu?e si porovnáte vykon p?irozeného vyhledávání v?Google a?Seznamu.
 • Shluk dotaz? (Tagcloud) z?klí?ovych slov.
 • Vyhledávání v?tabulce dat.

Informa?ní p?ehledy a?widgety

 • Novinky v??ídícím panelu (dashboardu).
 • Nastavte u?ivatel?m pro ně relevantní informace.

Pou?ívání segmentace

 • Rychlej?í nastavení segment?.
 • ?asto u?ívané segmenty.
 • Tipy, jak se v?segmentech neztratit.

Nastavení Událostí jako cíl?

 • Nové mo?nosti vyu?ívání Sledování událostí (Event Tracking).

Vlastní p?ehledy

 • Nové mo?nosti tvo?ení p?ehled?.
 • Rozdíly mezi typem tabulek Pr?zkumník a?Jednoduchá tabulka.

Doporu?ujeme zejména pro: online marketing specialisty, majitele e-shop?, majitele a provozovatele firemních webovych stránek.

 • Vědět o?cílích svého webu a?jejich mě?ení v?Google Analytics.
 • Pot?ebné znalosti odpovídají úrovni ú?astníka ?kolení Google Analytics.

 • ti?těné materiály a?podklady,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语