?kolení: Novinky v Google AdWords a Skliku

PPC systémy poslední dobou p?icházejí se spoustou novych funkcí a mo?ností, o kterych mo?ná ani nevíte. P?ípadně o nich víte, ale u? se v nich h??e orientujete nebo nemáte ?as si je po?ádně nastudovat. Je mo?né, ?e Vám takto uniká spousta p?íle?itostí, jak zefektivnit va?e marketingové úsilí.

?kolení: Novinky v Google AdWords a Skliku

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

 • Co je remarketing a?jak s?ním pracovat.
 • Porozumět svym zákazník?m pomocí ?Cest vyhledávání“ (Search Funnels).
 • Testovat v?reálném ?ase změny PPC kampaní (AdWords Experiments).
 • Uleh?it si práci automatizací.
 • Jak vylep?it Va?e inzeráty pomocí roz?í?ení a??asového plánování.
 • Pochopit rozdíl mezi volnou shodou a?jejím modifikátorem.
 • Inzerovat pomocí AdWords na Youtube.
 • Jak se v?reklamní síti nezobrazovat u?nevhodného obsahu.
 • Jak na mobilní reklamu.

Pot?ebujete základy? Zkuste ?kolení PPC reklamy I

 • Remarketing – nau?íte se, co remarketing je, jak ho nastavit a?jaké jsou základní strategie vyu?it.
 • Cesty vyhledávání (Search Funnels) – více porozumíte, jak se va?i?zákazníci chovají. Pomocí cest vyhledávání se dozvíte nap?íklad, zda sta?í jen jedna va?e reklama, aby zákazník?splnil ur?eny cíl, zda některé kampaně asistují jinym a?jak vypadá typická cesta hledání zákazníka.
 • Automatické cenové nabídky - dozvíte se, ?e ne v?dy je nutné měnit ru?ně cenové nabídky. Povíme si, jaké jsou mo?nosti automatickych cenovych nabídek, jak fungují a?na co si p?i?jejich pou?ívání dát pozor.
 • Roz?í?ení inzerát? – vylep?íte své inzeráty pomocí mapy a?roz?í?enych odkaz?, které Vám dají dal?í prostor zákazníka zaujmout.
 • Testování (AdWords Experiments) – u? nebudete muset uva?ovat, co by bylo kdyby. Pomocí testování AdWords experiment? si vyhodnotíte, zda je lep?í mít vy??í cenové nabídky ?i?ni??í. Ově?íte, které shody jsou pro Vás lep?í.
 • Modifikátor volné shody – pochopíte rozdíl mezi modifikátorem volné shody, volnou a?frázovou shodou.
 • Mobilní reklama – dozvíte se, jaké jsou mo?nosti a?omezení mobilní inzerce.
 • Změny v?obsahové síti – zjistíte nové mo?nosti kontroly zobrazování se v?obsahové síti.
 • AdWords na Youtube – nau?íte se, jaké jsou mo?nosti cílení na Youtube p?es AdWords, a?jak snadno za?ít na Youtube inzerovat.

Doporu?ujeme zejména pro: správce PPC kampaní, online marketing specialisty, majitele webovych stránek.

Vzhledem k?tomu, ?e se jedná o??kolení roz?i?ující znalosti o?systémech Adwords a?Sklik, jsou nutné alespoň následující vstupní znalosti a?p?edpoklady. Je t?eba:

 • Mít zalo?eny ú?et v?systémech Google AdWords a?Sklik.
 • Orientovat se ve webovém rozhraní systém? Google AdWords a?Sklik.
 • Vědět, co je konverze a?mít mo?nost je mě?it alespoň v?systému Google AdWords (polovinu probíranych novinek není mo?né vyu?ít bez tohoto p?edpokladu).
 • Chápat auk?ní princip PPC reklam.
 • Rozumět rozdílu mezi reklamní (d?íve obsahovou) sítí a?vyhledáváním.
 • Znát základní statistiky (zobrazení, prokliky, míra prokliku, cena za proklik atp.).

 • ti?těné materiály a?podklady,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语