?kolení: Ochrana osobních údaj? v online od 2018 (GDPR, ePrivacy a dal?í)

Rok 2018 je p?elomem v právní úpravě ochrany osobních údaj?. Vyu?íváte je p?i své práci a nevíte co vás ?eká? Nau?te se, jak v novém právním prost?edí pracovat s e-maily, cookies nebo dělat správně on-line marketing.

?kolení: Ochrana osobních údaj? v online od 2018 (GDPR, ePrivacy a dal?í)

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

2?990?K?
3?618?K? s DPH

 • Co mění nová právní úprava oproti té stávající
 • Jakych dokument? a?proces? ve spole?nosti se nová právní úprava tyká
 • Zdali budete muset vytvá?et novou pozici pově?ence osobních údaj?
 • Kdo je za co zodpovědny a?co vám hrozí v?p?ípadě poru?ení p?edpis?
 • Jak nastavit procesy, abyste si zjednodu?ili práci
 • Jak dělat internetovou reklamu po novu

Nová právní úprava v?kostce

 • Co je osobní údaj
 • Co musí splnit správce a?co zpracovatel
 • Jak má vypadat souhlas se zpracováním osobních údaj?

P?edávání osobních údaj?

 • Jak nastavit procesy p?edávání
 • P?edávání do zahrani?í

Změny v?oblasti internetové reklamy

 • Nová právní úprava a?cookies
 • Profilování
 • Cílená reklama
 • Direct marketing

Právo byt zapomenut


Nej?astěj?í problémy a?jejich praktická ?e?ení

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery, compliance specialisty, provozovatele e-shop? a dal?í.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语