?kolení: Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR

Cílem ?kolení je ukázat Public Relations v novém digitálním, ale hlavně sociálním prost?edí tak, aby v?e bylo mo?né vyu?ít v praxi.

?kolení: Online Public Relations - komunikace a sociální média v PR

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Co je to ?digitální“ PR, jaké má nástroje a?co p?iná?í nového oproti doposud známému, klasickému PR
 • Jak komunikovat s?noviná?i, jak je zaujmout, jak dodávat správně ?digitální materiály“
 • Jak tvo?it a?psát tiskové zprávy tak aby fungovaly a?tě?ily z?digitálních mo?ností (jako je nap?íklad SEO)
 • Pro? se bát ?i nebát krizové komunikace, co rozhodně nedělat
 • Jak monitorovat, vyhodnocovat komunikaci a?PR, a? u? vlastní nebo konkuren?ní
 • Praktické p?íklady povedenych i?nepovedenych PR komunikací a?aktivit
 • Jakou roli v?digitálním PR? hrají samotné firmy, jejich zaměstnanci, fanou?ci, dobrovolníci, PR agentury, marketing i?reklama

Zkuste také na?e ?kolení na sociální sítě??kolení:?Instagram pro firemní i osobní marketing,??kolení: Jak na firemní Facebook prakticky,??kolení: Správa Stránek na Facebooku (zejména) pro firmy?nebo??kolení Twitter pro firmy a firemní komunikaci!

 • Jakym zp?sobem se proměnilo PR (Public relations) vlivem Internetu
 • Jak je?tě více se PR proměnilo p?íchodem sociálních sítí
 • Jaké digitální (internetové) nástroje má PR k?dispozici
 • Jak tyto nástroje efektivně a?správně vyu?ívat
 • Jak konkrétně vyu?ívat pro PR obsahovy marketing
 • Jak konkrétně vyu?ívat pro PR sociální média a?platformy
 • Jak správně a?efektivně komunikovat s?noviná?i a?publicisty
 • Jak psát tiskové zprávy, tak aby okam?itě nekon?ily v?ko?i
 • Jak správně a?efektivně poskytovat materiály pro noviná?e a?publicisty
 • Pro? je?tě v?době sociálních sítí a?Internetu po?ádat tiskové konference
 • Jaká jsou nová úskalí krizové komunikace
 • Jakym zp?sobem ?e?it monitorování komunikace na internetu a?sociálních sítích, mě?it vysledky a?vyhodnocovat je
 • Dobré p?íklady (kterych bude málo, neb si je v?ichni chrání) a??patné p?íklady (kterych je v?dy dostatek, proto?e se v?echno rychle rozk?ikne)
 • Co rozhodně nikdy v?rámci PR komunikace nedělat

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it

 • Zjistit, zda m??ete PR zvládnout vlastními silami
 • Dokázat se rozhodnout, jestli náhodou není lep?í si po?ídit agenturu
 • Nebo jestli náhodou není lep?í agenturu, co máte, pustit k?vodě
 • Jakou roli bude hrát vá? firemní web, blog, sociální profily
 • Kde existuje hranice mezi marketingem a?PR?
 • Kde existuje hranice mezi inzerci a?PR?
 • Pro? budete pot?ebovat specifické ?CRM“ neboli správu kontakt? jenom pro PR
 • Pro? se tak ?asto zapomíná na to, ?e tisková zpráva je SEO p?íle?itost
 • K??emu je dobré interní PR a?pro? budete PR ?triky“ pou?ívat i?na vlastní zaměstnance. A?jako budou hrát zaměstnanci roli v?externím PR

Doporu?ujeme zejména pro: tisková, komunika?ní a p?ípadně marketingová oddělení firem. Hodí se ale velmi dob?e i pro PR a komunika?ní agentury.

ú?astník ?kolení by měl mít základní vědomosti o?tom, jak funguje Internet, co je to elektronická po?ta a?jak fungují sociální sítě. Vyhodou je, pokud ú?astník má znalosti Public Relations jako takového, ?kolení je orientováno hlavně na digitální PR.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语