?kolení: PPC reklamy I

Správná struktura kampaní, vhodná klí?ová slova a dob?e napsané inzeráty tvo?í základy kvalitní PPC kampaně. Vyhněte se za?áte?nickym chybám!

?kolení: PPC reklamy I

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Principy fungování PPC reklamy.
 • Formy PPC reklam aneb PPC nejsou jen ve vyhledáva?ích.
 • Jak správně strukturovat ú?et do kampaní a sestav.
 • Jak vytvo?it efektivní inzerát.
 • Jak si zjednodu?it správu PPC s ?ikovnymi nástroji.
 • Specifika systém? AdWords a Sklik.
 • Základy optimalizace PPC reklam.

U? v?echno toto znáte? Zkuste ?kolení PPC reklamy II – pro pokro?ilé!

 • Základy fungování PPC – dozvíte se, na jaké bázi fungují PPC systémy a jaké jsou mo?nosti platby za reklamu.
 • Kde se reklama zobrazuje – zjistíte, kde se reklamy z PPC systém? zobrazují a kde v?ude tedy m??ete oslovit potenciální zákazníky.
 • Základní práce s PPC systémy – uká?eme si, jak pracovat s hlavními systémy nabízející platbu za proklik (PPC), neboli s Google AdWords od Google a Sklik od Seznam.cz. Nau?íte se samostatně zalo?it ú?et Google AdWords.
 • Strukturování kampaně – osvojíte si strukturu ú?tu AdWords a Skliku a nau?íte se správně rozdělovat klí?ová slova do reklamních kampaní a sestav.
 • Vyběr klí?ovych slov – nau?íte se hledat a vybírat správná klí?ová slova.
 • Psaní inzerát? – dozvíte se pravidla pro psaní text? a nau?íte se psát poutavé inzeráty. Takové, které nejen?e osloví Va?eho zákazníka, ale navíc Vás budou díky jejich efektivitě stát co nejméně.
 • Zefektivnění práce - seznámíte se s u?ite?nymi nástroji, v?etně několika nástroj? pro návrh klí?ovych slov.
 • Optimalizace reklam - nau?íme Vás základním osvěd?enym metodám optimalizace PPC reklam.
 • Základy obsahové sítě – uká?eme si dal?í mo?nosti inzerce v systémech AdWords a Sklik, základní nastavení obsahovych sítí, mo?nosti jejich cílení a specifika v jednotlivych systémech.
 • Dotazy a diskuse – máte-li ji? vlastní kampaně, m??eme se spole?ně podívat na jejich nedostatky a navrhnout ?e?ení.

Doporu?ujeme zejména pro: za?ínající PPC správce, majitele e-shop?, správce stránek, marketingové pracovníky.

Na ?kolení PPC reklamy I?se postupuje od úplnych základ? a?nejsou k?němu tedy pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci a?ob?ertvení během ?kolení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.
 • voucher na 1000 K? do Google AdWords, pokud ú?astník ?kolení sám vlo?í 250 K? a vyu?íje voucher pro ú?et stary maximálně 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语