?kolení: PPC reklamy II – pro pokro?ilé

Nau?íme Vás nastavit kampaně tak, aby dokázaly vytě?it svoje mo?nosti. Budete pak vkládat do reklam méně finan?ních prost?edk?, a p?itom dosahovat lep?ích vysledk?. Dostaňte svou inzerci na vy??í úroveň!

?kolení: PPC reklamy II – pro pokro?ilé

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Zopakujete si v?echny d?le?ité principy fungování PPC reklamy.
 • Optimaliza?ní postupy ji? bě?ících reklamních kampaní.
 • Hledat a ?e?it problémy s PPC reklamou ve vyhledáva?ích
 • Vyu?ívat Google Analytics pro správu kampaní.
 • Základní postupy a strategie pro vytvá?ení kampaní s retargetingem.
 • Pracovat s aplikací AdWords Editor, která vám usnadní a zrychlí tvorbu a správu kampaní.

Pot?ebujete základy? Zkuste??kolení PPC reklamy I!

 • Opakování základních znalostí – víte jak fungují klí?ová slova? Co jsou typy shody klí?ovych slov a k ?emu slou?í? Dal?í témata opakování jsou vyhledávací dotazy, zp?sob ?azení reklam ve vyhledávání a struktura skóre kvality.
 • Optimaliza?ní postupy – pro optimalizaci kampaní je d?le?ité po?áte?ní nastavení kampaní, zp?ehledníme si jaké postupy jsou vhodné v r?znych p?ípadech. P?edvedeme si vyu?ití vyhledávacích dotaz? a projdeme ?asovy plán optimalizace kampaní, jednotlivé fáze - optimalizace zamě?ené na zlep?ení CTR a optimalizace s cílem zlep?it cenu za konverzi ?i návratnost kampaní. U reklam se seznámíme s roz?í?eními. Kone?ně, sou?ástí této rozsáhlé kapitoly je i p?ehled optimaliza?ních automatickych nástroj?.
 • Hledání a ?e?ení problém? – cílem kapitoly ?kolení je ukázat, pomocí jakych metrik a nástroj? zabudovanych do PPC systém? lze odhalit problémy kampaní. Soust?edíme se na systémy Adwords a Sklik.
 • Vyu?ití Google Analytics – pr?bě?né sledování, vyhodnocování a na základě toho realizace úprav v kampaních jsou jedinou cestou k dlouhodobému úspěchu. Velmi dobrym pomocníkem m??e byt právě nástroj Google Analytics. Dozvíte se, kde v Google Analytics najít základní údaje o kampaních, ale také jak propojit Adwords a Analytics, ?i jak zna?kovat kampaně v Skliku.
 • Retargeting - odpovíme na otázku co to je a jak to funguje? V této ?ásti ?kolení si uká?eme, jak nastavit mě?ící kódy pro retargeting, p?ípadně pro? uva?ovat nad vyu?itím retargetingu na základě dat v Google Analytics. Neméně d?le?itá je znalost postup? vytvo?ení obecenstev pro retargeting - uká?eme si základní strategie, je? se bě?ně pou?ívají.
 • AdWords Editor – je mocny pomocník, ktery doká?e vytvá?et kampaně pomocí nástroj? hromadnych úprav. ?et?í ?as p?i vytvá?ení kampaní i p?i pr?bě?né správě a optimalizaci. Jeho dal?í funkcí je schopnost exportu kampaní do r?znych formát? a také importu kampaní z formátu CSV nebo mo?nost pracovat offline. Uká?eme si v?echny jeho hlavní funkce a vyzkou?íme je na praktickém p?íkladu.

Doporu?ujeme zejména pro: správce PPC kampaní, specialisty online marketingu a majitele webovych stránek a eshop?.

Vzhledem k?tomu, ?e se jedná o?navazující ?kolení (na ?kolení PPC reklamy I.), po?ítá p?edem se základní znalostí tohoto oboru.?ú?astník by měl ji? znát:

 • Rozhraní PPC systém? Google Adwords a?Sklik.
 • Rozumět principu ?azení reklam ve vyhledávání Google a?Seznam.
 • Znát pojmy jako je nap?. CTR, konverze, skóre kvality.
 • Rozdíly mezi vyhledávací a?obsahovou reklamou.
 • ?kolení p?edpokládá praktické zku?enosti se správou PPC kampaní v?Google Adwords ?i Skliku.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem?po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语