?kolení: Aktuální právní témata marketingu

Chraňte si vlastní obsah a zna?ku. Nedovolte, aby na vás konkurence mohla parazitovat. Udr?ujte vlastní marketingové aktivity v mezích zákona. ?e?ení právních problém? po?kozuje va?i zna?ku a stojí ?asto obrovské peníze - vyhněte se pokutám a tomu, aby vás zákazníci nebo konkurence za?alovali.

?kolení: Aktuální právní témata marketingu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak vyu?ívat cizí díla pro svoje prezentace
 • Na co si dát pozor p?i tvorbě reklamy na internetu
 • Jak v?souladu se zákonem vést komunikaci se zákazníky
 • Jak se vyhnout právním problém?m s?PPC kampaněmi
 • Jak se bránit, kdy? někdo zasahuje do va?ich práv na internetu

Jak správně pracovat s du?evním vlastnictvím

 • autorská díla a jejich ochrana
 • ochranné známky a jejich ochrana
 • vyu?ívání autorskych děl v reklamách
 • vyu?ívání cizího obsahu (zejména pou?ívání fotografií)
 • licen?ní smlouvy v?. creative commons
 • odpovědnost objednatele, zadavatele a ?i?itele reklamy
 • ochrana p?ed poru?ováním práv
 • rozbor aktuálních p?ípad? z praxe?

Jak správně dělat marketing v souladu se zákonem (a zejména v on-line prost?edí)

 • best practices v reklamě
 • PPC reklama
 • jak pracovat s údaji zákazník?
 • direct marketing (e-maily a telefonáty)
 • cookies a jejich vyu?ití
 • soutě?e na internetu
 • rozbor aktuálních p?ípad? z praxe

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, tv?rce reklamních kampaní, compliance specialisty, copywritery, tv?rce webovych stránek.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语