?kolení: ?ízení redesignu webu

Nestíhání termín?, ne?ekany r?st cen, hádky s dodavateli, ?patně nastavené smlouvy. A vedle toho novy web, ktery obchodně nefunguje o nic lépe ne? ten p?vodní. To je bohu?el ?asty vysledek několikaměsí?ního úsilí zvaného redesign webu. Nau?íme vás, jak se v?emu vyhnout.

?kolení: ?ízení redesignu webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?950?K?
5?990?K? s DPH

 • Projektově ?ídit redesign ?i tvorbu nového firemního webu.
 • Uspo?ádat vyběrové ?ízení.
 • Sestavit kvalitní smlouvu pro tvorbu i?provoz webu, která vás bude chránit.
 • Vyhnout ne?ekanym posunutím termínu a?nár?stu cen.
 • Poznat kvalitního dodavatele.
 • Nastavit správně komunikaci s?dodavatelem

Chystáte se na redesign? Zva?te ú?ast i?na ?kolení SEO pro redesign webu, ?kolení Jak redesignem nena?tvat u?ivatele nebo ?kolení Webová analytika pro redesign webu. Ji? p?i objednání dvou ?kolení, získáte zvyhodněnou cenu.

Inicializace aneb pro? novy web?

 • specifikace pot?eb a?d?vod? pro? novy web
 • stanovení cíl? nového webu
 • stanovení zodpovědností a?rozhodovacích kompetencí

Plánování a?p?íprava vyběrového ?ízení

 • vytvo?ení plánu projektu a?nastavení reálnych o?ekávání
 • návrh webu – jak nejlépe specifikovat své pot?eby, tvorba wirefram? a?prototypu webu, SEO
 • co by měla obsahovat ideální poptávka, zadávací dokumentace
 • proces realizace vyběrového ?ízení
 • hrá?i na trhu a?pro koho se hodí
 • jak rozeznat spolehlivého dodavatele
 • technické ?e?ení od jednoho dodavatele nebo jako slo?ená zakázka (vyhody a?rizika) – grafika, programování, hosting, testování
 • CMS - co od něj po?adovat, jak jej budete vyu?ívat

Smlouvy a?SLA

 • co by měla obsahovat smlouva
 • nastavení SLARealizace
 • jaké slo?ení tymu dodavatele po?adovat a?jak proti tomu slo?it interní tym
 • jak komunikovat – pravidelné sch?zky, kontroly, reporty, dohled nad realizací
 • systém pro správu po?adavk?
 • pr?běh realizace
 • změny v?projektu

Uzav?ení

 • ladění a?testovací re?im
 • plnění obsahem
 • p?edání díla
 • spu?tění do provozu

Provoz webu

 • internetovy marketing
 • změ?ení vysledk? a?dopad? redesignu

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové mana?ery a specialisty, projektové vedoucí a v?echny, kte?í ?e?í redesign ?i stavbu nového firemního webu.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语