?kolení: RTB (Real Time Bidding)

Real Time Bidding je jednozna?nym trendem v displejové reklamě. Tato technologie umo?ňuje nákup bannerové reklamy v aukci, která probíhá v reálném ?ase. Proti klasickému nákupu umo?ňuje RTB rychlej?í spou?tění kampaní a cílení na u?ivatele. Na ?kolení zjistíte, jaké jsou na trhu mo?nosti a nástroje. Nebude chybět ani prakticky p?íklad nastavení kampaní.

?kolení: RTB (Real Time Bidding)

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak Real Time Bidding funguje a?kdo v?něm hraje jakou roli.
 • Jaká je situace na trhu i?ve světě.
 • Pro jaké kampaně se RTB hodí a?jak ho efektivně vyu?ít.
 • Co nabízí systém Adform, nejroz?í?eněj?í RTB systém v ?R.
 • Jak vytvá?et a nastavovat kampaně v systému Adform.

V dopolední ?ásti vás Matěj Novák seznámí, jak Real Time Bidding funguje a jaké jsou hlavní vyhody. Uká?e vám, jak vypadá trh RTB a jaké nástroje jsou v ?R k dispozici.

V odpolední ?ásti si vezme slovo Zuzana Neupauerová. Na reálném p?íkladu si vyzkou?íte vytvá?ení a nastavování kampaní v systému Adform, nejroz?í?eněj?ím RTB systému v ?R.

Co je a jak funguje RTB

 • Fungování RTB
 • Protokol OpenRTB
 • RTB ekosystém
 • Srovnání RTB a Google AdWords
 • Open vs. private marketplace

Trh RTB

 • Trh RTB ve světě
 • ?eské RTB dnes: p?ehled hrá?? a velikost trhu
 • Co m??eme ?ekat do budoucna?
 • Kdy a jak pou?ít RTB?

P?ednosti RTB

 • P?íklady pou?ití
 • Technologie, dostupné na ?eském trhu

Adform

 • Adform - nejroz?í?eněj?í RTB systém v ?R.
 • Pohled do systému Adform.
 • Nastavování kampaní na reálném p?íkladu v systému Adform

Doporu?ujeme zejména pro: lidi se zodpovědností za online marketing ve st?edních a vět?ích firmách, kte?í nakupují display reklamu nebo PPC s rozpo?tem minimálně vy??ích desítek tisíc K? měsí?ně, pro zaměstnance agentur a pro v?echny, koho trend RTB zajímá.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa p?edná?ky.
 • spole?ny oběd v restauraci a ob?ertvení během ?kolení,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语