?kolení: SEO pro e-commerce

Zapomeňte na staré praktiky, na ?kolení vám uká?u, jak se dělá SEO v roce 2021. P?ij?te se nau?it, jak vám SEO m??e pomoci plnit byznysové cíle a zvy?ovat tr?by.

?kolení: SEO pro e-commerce

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Co je SEO a jak vám m??e pomoci zvy?ovat tr?by
 • Co je d?le?ité pro dohledatelnost va?eho byznysu online i offline
 • Jak optimalizovat produktové stránky a zvy?ovat jejich proklikovost z vyhledávání
 • Jak vytunit kategorie, aby dosahovaly vy??ích pozic na ta správná klí?ová slova
 • Jak tvo?it obsah, ktery válcuje konkurenci a podporuje prodej
 • Jak identifikovat konkurenci a pohlídat si ji
 • Jak SEO mě?it a vyhodnocovat

ú?astníci budou na ?kolení pracovat s nástrojem Marketing Miner a po skon?ení ?kolení vám z?stane tento nástroj je?tě tyden aktivní.

Co je SEO

 • Vysvětlíme si, jak fungují vyhledáva?e a co optimalizace znamená pro va?e podnikání
 • Na jakém principu staví SEO a co je jeho podstatou

Technické ?e?ení

 • Největ?í nedostatky a d?vody pro nízké tr?by z vyhledávání vět?iny prodejních web? jsou problémy s indexací a ?patně ?e?ené filtrování
 • Uká?u vám, jak tyto nedostatky odstranit a správně nastavit v?echny d?le?ité technické ?ásti webu?

Obsah

 • Podíváme se, jak vytě?it maximum z produktovych stránek optimalizací on-page faktor?
 • Jak se tvo?í informa?ní architektura a v ?em spo?ívá optimalizace kategorií
 • Obsah není jen homepage, kategorie a produkt – dnes uspěje pouze kvalitní obsah a na ?kolení si uká?eme postup, jak takovy kvalitní obsah vlastně tvo?it

Strukturovaná data

 • Co jsou strukturovaná data a jak mohou pomoci SEO?
 • Která strukturovaná data pou?ít pro ktery byznys a jak na to

Odkazy

 • Vysvětlíme si základní princip odkaz? a prozradím vám jak je získávat v roce 2019

Lokální SEO

 • Aktivity a postupy, jak zviditelnit va?e pobo?ky a lokální byznys a p?iblí?it se tak va?im potenciálním zákazník?m

Redesign webu

 • Jak postupovat p?i redesignu a na co si dát pozor, abyste p?ede?li propadu tr?eb

Rychlá analyza konkurence

 • Jak lehce analyzovat va?i konkurenci a ?pehovat ji

Vstup na cizí trhy z pohledu SEO?

 • Vstup na zahrani?ní trh není samoz?ejmě otázka pouze SEO, ale má několik d?le?itych bod?, které va?i strategii vstupu na novy trh je?tě posílí

Aktuální trendy

 • SEO nemá mnoho trend?, av?ak i p?esto je nunté byt IN, a proto si ?ekneme, co je te? v SEO trendy v ?R i ve světě

Jak vyhodnocovat SEO

 • Nic z toho by nemělo smysl, kdybychom neuměli ?íct, zda to v?e má smysl, nebo zda jdeme správnym směrem
 • Uká?u vám, jak a co vyhodnocovat a jak na vysledky reagovat

Doporu?ujeme zejména pro: majitele e-shop?, podnikatele na internetu, marketingové mana?ery s p?esahem do online marketingu, SEO konzultanty, vedoucí obsahovych oddělení, online marketéry a dal?í zájemce o problematiku.

Abyste si odnesli ze ?kolení co nejvíce praktickych informací, doporu?ujeme mít na ?kolení p?ístup do vlastního ú?tu nástroje Google Analytics a nástroje Google Search Console.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem?po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语