?kolení: SEO pro redesign webu

Redesign doprovází nejzáva?něj?í změny, které lze z pohledu SEO na webu udělat. Upozorníme vás na chyby, které mají za následek propad p?irozené náv?těvnosti, a zároveň uká?eme, jak se těchto chyb vyvarovat.

?kolení: SEO pro redesign webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

Vyzbrojíme vás u?ite?nymi informacemi, abyste redesignem webu "nezabili" SEO a?nep?i?li tak a? o?2/3 zisku. Myslíte, ?e taková hrozba redesingu je p?ehnaná? P?e?těte si ?lánky?Redesign m??e zabíjet SEO nebo?How to avoid SEO disaster during a?website redesign. Co se na ?kolení nau?íte?

 • Dozvíte se, jak nep?ijít v?d?sledku redesignu o pozice a?p?irozenou náv?těvnost.
 • Dozvíte se, jak nezahodit va?e dosavadní úsilí do linkbuildingu.
 • Nau?íte se, jak nejlépe navrhnout strukturu nového webu s?ohledem na náv?těvníky z?vyhledáva??.
 • Získáte seznam po?adavk?, které by měl vá? systém pro správu obsahu (CMS) splňovat.

Pot?ebujte základy? Zkuste ?kolení SEO. Chystáte se na redesign? Zva?te ú?ast i?na ?kolení Webová analytika pro redesign webu, ?kolení ?ízení redesignu webu nebo ?kolení Jak redesignem nena?tvat u?ivatele. Ji? p?i objednání dvou ?kolení, získáte zvyhodněnou cenu.

U?v?ech bod? je kladen d?raz jak na specifika web? s?rozsáhlej?í strukturou (e-shopy, katalogy, weby cestovních kancelá?í, atd.), tak i?na weby s?méně rozsáhlou strukturou (firemní weby, microsite, atd.).

 • Google Refine - u?ití pro analyzu klí?ovych slov
 • Analyza náv?těvnosti sou?asného webu
 • Návrh struktury a?pojmenování novych stránek
 • Podklady pro p?esměrování pro programátora
 • Aktualizace sitemap.xml v?Google Webmaster Tool
 • Po?adavky na CMS
 • Mikroformáty
 • Atributy rel="alternate" hreflang="x"
 • Diskuze nad va?imi otázkami

Doporu?ujeme zejména pro: majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e web?, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web

Pot?ebné znalosti odpovídají úrovni ú?astníka ?kolení SEO, zejména by měl:

 • Umět pou?ít nástroj pro návrh klí?ovych slov v?Sklik, Google Keyword Tool
 • Rozumět pojmu long-tail a?rozdílu mezi pojmy stránka a?web
 • Co jsou on-page faktory a?kde je na webu nalezneme

 • ti?těné materiály a?podklady,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní.
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语