?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Sociální sítě - No Bullshit digital jako marketingová strategie. Chci, aby ka?dy, kdo odejde, věděl, co znamená pou?ívat social v rámci celé marketingové komunikace. Na co si dát pozor a jak to vypadá, kdy? se to dělá dob?e.

?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

?kolení je ur?eno pro pokro?ilej?í u?ivatele, zejména pro ty, kte?í ji? za?ali sociální sítě pro marketing a komunikaci pou?ívat. Pokud postrádáte základy, m??ete je získat na??kolení Sociální média I.

 • Budete chápat souvislosti. Budete vědět, ?emu byste měli věnovat ?as a kde ho neztrácet.
 • Nebudu vám ?íkat, ?e mám patent na ?e?ení v?ech va?ich marketingovych problém?.?
 • Chci vám ukázat věci, které dáme do souvislostí tak, ?e se dostaneme na tenky led, kam se vět?ina specializovanych agentur bojí ?lápnout.
 • Podíváme se na věci více pragmaticky a byznysově.


?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin.?

Vět?í detail platforem - Facebook, Instagram, LinkedIN

 • Jak funguje analytika (Co nám ?ikají insights jednotlivych sítí a jak to interpretovat)
 • Na která ?ísla dává skute?ny smysl se zamě?it
 • Jak funguje reklama a její pokro?ilé nastavení (Jak ji dělat efektivně a rozumět jí v?etně klí?ovych framework? a strategií.)
 • Jakou volit strategii v kontextu specifické cílové skupiny a zna?ky (ukázky vertikál)
 • Na jaké metriky optimalizovat komunikaci a jejich rozebrání (Budete vědět, co znamenají a jestli se hodí pro va?i specifickou komunika?ní strategii.)

Workshop?

 • Dvě odli?né zna?ky
 • Spole?ně si postavíme marketingovou strategii na social
 • Vytvo?íme Framework práce se socialem, jaké sítě budou primární, jaké dal?í problémy v rámci firmy m??eme na socialu ?e?it

Doporu?ujeme zejména pro: brand mana?ery a marketingové specialisty, kte?í mají social v rámci svého komunika?ního mixu a pot?ebují vědět, jak postavit celkovou strategii a jak zjistit, jestli to dělají dob?e.

P?edpokladem je existence firemních ú?t? (ideálně na více sítích), v?etně ú?tu soukromého, nebo alespoň pracovního. P?edpokladem jsou znalosti na úrovni??kolení Sociální média I.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • online konzultace s?lektorem,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


10.?srpna
10 - 14 h
Praha
7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语