?kolení Facebook II

Nau?it se Facebook m??e trvat dlouhé měsíce pokus? a omyl?, u?et?íme vám ur?itě pár měsíc?. A mo?ná ?adu zklamání.?

?kolení Facebook II

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Nástroje Facebooku - Stránka, Skupina, Místo, Událost – o?co jde, ?ím se li?í, k??emu se hodí
 • Správa Stránky, firemního profilu, v?detailní a?konkrétní podobě od zalo?ení a? po pokro?ilé vyu?ití
 • Základy správy Skupin a?vyu?ití pro práci malych a?st?edních tym? i?dal?í ú?ely
 • Základy správy Události, samostatnych i?napojenych na firemní profily
 • Autorské právo a?jak se vyvarovat netu?enym problém?m

Pot?ebujete základy? Zkuste??kolení Facebook I!

Zajímají Vás i dal?í sociální sítě? Nenechte si ujít??kolení:?Instagram pro firemní i osobní marketing?nebo??kolení Twitter pro firmy a firemní komunikaci!

 • Rozdíly a?ú?ely nástroj? na Facebooku – Stránka, Skupina, Místo a?Událost?
 • Osobní ú?et jako nástroj pro správu, ochrana proti napadení
 • Zalo?ení Stránky na Facebooku krok po kroku
 • Nastavení zásadních parametr? stránky, aby bylo mo?né ji za?ít pou?ívat
 • Vkládání testovych p?íspěvk? na Stránku, v?etně v?ech pou?itelnych parametr?
 • Vkládání fotografií, rozměry, zvlá?tnosti, p?idávání odkaz?
 • Vkládání odkaz?, opravy/doplnění text? a?obrázk?, sledování úspě?nosti, technické zále?itosti pro webdesignery
 • Vkládání videí?z?vněj?ích zdroj? (YouTube, Vimeo, atd) a?p?ímo na Facebook
 • Sdílení p?íspěvk? z?Internetu ale i?dal?ích Stránek ?i od lidí na Facebooku
 • Autorské právo, co m??ete, co nesmíte, co vás bude stát peníze
 • Práce s?timeline Stránky, plánování p?íspěvk?, p?esuny p?íspěvk?, mazání, skryvání
 • Dosah, kdy zve?ejňovat, jak ?asto opakovat
 • Plánování p?íspěvk? nástroji Facebooku i?nástroji mimo Facebook (Buffer, atd)
 • P?ehledy (Insights) a?co v?nich vyu?ívat pro dal?í práci se Stránkou
 • Kdy? p?iplácet za p?íspěvky, kdy vyu?ívat reklamu, pro? je to nutné
 • Obrana p?ed spamem, troly, závadnym obsahem, nevhodnym obsahem
 • Jak ?asto měnit obrázek v?záhlaví, profilovy obrázek
 • Nastavení pokro?ilych vlastností Stránky
 • Call-to-Action prvek v?záhlaví stránky, co s?ním?
 • Zprávy mezi fanou?ky a?Stránkou
 • Nastavení vzhledu (viditelnosti ?ástí) Stránky
 • P?idávání aplikací do Stránky
 • Události, základní správa, zvaní, komunikace, mo?nosti, omezení
 • Rozměry obrázk? pro události, psaní p?íspěvk?, komunikace skrz Události
 • Poznámky, vyu?itelnost pro obsah
 • Skupiny, zakládání a?správa skupin, otev?ené, uzav?ené, moderované
 • Omezení Skupin, kdy volit Stránku, na co je mo?né vyu?ít Skupinu
 • Jak dostat z?Facebooku to co jste si tam vlo?ili?
 • Automatizace Facebooku, propojení na dal?í sítě, pokro?ilé nástroje jako IFTTT
 • Jak spravovat na Facebooku více stránek, co dělat a?co nedělat

Co se je?tě m??ete na ?kolení nau?it

 • Jak nep?ijít o?ú?et na Facebooku, nenaletět na phishing a?neztratit v?echno
 • Jak tvo?it i?netvo?it p?íspěvky
 • Jak se nedostat do u?ebnic a??kolení marketingu coby odstra?ující p?íklad
 • Jak se stát někym, kdo 24/7 ?e?í sociální média, ani? by to bylo pravda?
 • Jak dostat na Facebook audio/zvukové soubory
 • K??emu vám budou dobré animované GIF (nebo nebudou)
 • Jak si lépe organizovat e-mail aby vám pomáhal p?i správě Stránek
 • Jak byt mobilní p?i správě Facebooku

ú?astník skolení získá kompletní prezentaci ze ?kolení v?digitální podobě. Ta je koncipována jako skripta (?i e-kniha) a?obsahuje ?adu praktickych odkaz? i?ukázek. Pokud se p?ihlásí do Skupiny ?kolení na Facebooku, bude mít k?dispozici v?echny pozděj?í aktualizace ?kolícího materiálu zdarma.

Doporu?ujeme zejména pro: tisková, komunika?ní a p?ípadně marketingová oddělení firem. Hodí se ale velmi dob?e i pro PR a komunika?ní agentury, stejně jako pro mediální a marketingové agentury, ale i pro jednotlivce, kte?í chtějí vyu?ít marketing pro osobní marketing.

ú?astník ?kolení by měl mít základní vědomosti o?tom, jak funguje Internet, co je to elektronická po?ta a?jak fungují sociální sítě. Je nutné, aby ji? měl na Facebooku ú?et i?Stránku, v?etně znalostí o?tom, jak Facebook funguje.?

Facebook pro firmy nabízí ?adu nástroj?, které je nutné se nau?it správně a?prakticky vyu?ívat. V tomto?pokra?ovacím ?kolení p?jde o?podstatně prakti?těj?í ?e?ení toho, jak spravovat Stránku, Události, Skupiny i?osobní ú?ty.?

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语