?kolení: Tvorba a ?í?ení videoobsahu

Vyu?ijte sílu nejrychleji rostoucího komunika?ního kanálu. Video vám pom??e získat nové zákazníky, ovlivnit zaměstnance, p?esvěd?it obchodní partnery a zvy?it prodeje.

?kolení: Tvorba a ?í?ení videoobsahu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

?kolení poskytuje základní informace spojené s tvorbou a distribucí videa na internetu.

 • Co video doká?e a pro? o něm uva?ovat
 • Jaké existují formáty
 • Jak video vytvo?it a na co si dát pozor
 • Základní technické informace k natá?ení a post-produkci
 • Jak si vybrat externí filma?e?
 • Kam video umístit a jak mu získat diváky
 • Odhalíte témata, která je vhodné zachytit na video

 • Pro? video?
  • Trendy: nár?st sledovanosti, dostupnost p?ipojení
  • Obecny p?ehled mo?ností vyu?ití videa ve firemní komunikaci. Co od videa na webu ?ekáme?
 • Jaké existují formáty videa. (Externí vs. Interní komunikace)
  • Rozhovor
  • Reportá?
  • Reklama
  • Pre-roll
  • Tutoriál
  • Animované video
 • Distribuce
  • YouTube a jak video nahrát
  • Vimeo
  • Facebook - titulky
  • Vlastní p?ehráva?
  • Instagram
  • Snapchat
  • Vine
  • Twitter (.gif)
  • Nákup video reklamy (pre-rolly)
 • Co dát do videa?
  • Brainstorming témat, která m??ou ú?astníci p?edat ve formě videa.
 • Praktická tvorba scéná?e
  • Jak vysvětlit produkt ve videu. Napsat scéná? videa, které vás p?edstaví.
  • Vliv distribu?ního kanálu na scéná? videa. Jiné po?adavky na pre-roll
  • Jak dlouhé by mělo byt video?
 • Technika natá?ení
  • obraz
  • světla
  • zvuk
  • post-produkce
 • Jak natá?et
  • Zlaty ?ez
  • Fo?ák nebo kamera
  • Drony
 • Kdo nám video nato?í?
  • Jak p?ipravit zadání pro agenturu

U?ite?né odkazy

?kolení vám během jednoho dne p?edstaví hlavní faktory úspě?ného videa na internetu.

Doporu?ujeme zejména pro: pro v?echny, kdo uva?ují o tvorbě video-obsahu – mana?ery marketingu, PR a interní komunikace a majitele firem, kte?í uva?ují o videu jako strategickém nástroji.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语