?kolení: Twitter pro firmy a firemní komunikaci

Komunikovat ve 140 znacích je umění, jeho? zvládnutí vám m??e p?inést nové formy komunikace a marketingu nikoliv na masy, ale na dob?e uchopitelnou cílovou skupinu. Twitter m??e byt dobry pomocník, ale je nutné vědět, jak ho zvládnout a vyu?ít.

?kolení: Twitter pro firmy a firemní komunikaci

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Komunikovat jasně, stru?ně a? telegraficky ve 140 znacích.
 • Vytvo?it novy firemní komunika?ní kanál na sociální sítí Twitter.
 • Efektivně vyu?ít dostupné zp?soby správy ú?tu na Twitteru .
 • Vyu?ít Twitter pro netradi?ní formy komunikace.
 • Za?lenit Twitter do marketingového i?komunika?ního mixu va?í firmy.
 • Vyu?ít Twitter jako zdroj informací pro rozhodování.

Zajímají Vás i dal?í sociální sítě? Nenechte si ujít??kolení: Jak na firemní Facebook prakticky,??kolení: Správa Stránek na Facebooku (zejména) pro firmy?nebo??kolení: Instagram pro firemní i osobní marketing!

 • Twitter, svět, ?R, ?ísla, kde si stojí, ?eb?í?ky.
 • Základní principy Twitteru (vznikl z SMS a na tom to stojí a padá).
 • Mo?nosti firemního? i osobního ú?tu na Twitteru.
 • Komunikace prost?ednictvím Twitteru, praxe i teorie.
 • Podstatné a vhodné pom?cky pro vyu?ívání Twitteru.
 • Pravidla u?ívání, konflikty, krizová komunikace, bezpe?nost ú?tu.
 • Co dělat a co nedělat na Twitteru.
 • Jakou cílovou skupinu m??ete nejvíce na Twitteru o?ekávat.
 • Jak vyu?ít v?ech mo?ností Twitteru pro oboustrannou komunikaci , konverzaci.
 • Co v?echno je mo?né (a nutné) nastavit u ú?tu na Twitteru.
 • Jak se pí?í p?íspěvky, pracuje s odpově?mi, seznamy (lists), p?ímymi zprávami.
 • Propojení Twitteru a firemního webu, facebooku a dal?ích aktivit.
 • Twitter opa?ně - vyu?ití jako zdroje informací pro firmy.
 • Jak spravovat více ú?t? na Twitteru.
 • Jak vypadají dobré i ?patné p?íklady firemních ú?t? a komunikace na Twitteru
 • Prostor pro praktické dotazy.

Doporu?ujeme zejména pro: marketingová, tisková, komunika?ní i obchodní oddělení.

Marketingové a?komunika?ní dovednosti a?zku?enosti, schopnost pou?ívat po?íta? a?Internet, bez zvlá?tních technickych znalostí (zalo?ení vlastního osobního ú?tu na Twitteru a?jeho několikatydenní pou?ívání není pro absolvování kurzu podmínkou, ale m??e byt velkou vyhodou).

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • spole?ny oběd v restauraci,
 • ob?erstvení po celé ?kolení,
 • p?ístup k?novym verzím prezentací pro dal?í termíny ?kolení (v?rámci skupiny na Facebooku),
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语