?kolení UX: Jak poznat a pochopit u?ivatele

Vyhněte se omyl?m a spekulacím a postavte design na pevnych základech. Nau?te se mluvit s u?ivateli a vyu?ívat získané poznatky ve v?ech fázích designu. Zjistíte, ?e empatie je nejlep?ím zdrojem inovací a kreativity. Navíc je to zábava!

?kolení UX: Jak poznat a pochopit u?ivatele

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak dostat ono tajemné ?UX“ do designu
 • Ve kterych fázích zapojit u?ivatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz
 • Rychlé a?efektivní vyzkumné metody, které skoro nic nestojí a?zvládne je ka?dy
 • Vytvá?et jednoduché a?srozumitelné persony
 • Stavět obsah a?design na pot?ebách u?ivatel?
 • Testovat design s?u?ivateli klasicky, na mobilech, vzdáleně i?s o?ní kamerou

V?e si d?kladně vyzkou?íte během praktickych cvi?ení. Spát se nebude.

U?ivatelsky vyzkum

 • Oblíbené kvalitativní metody a?základy kvantitativního vyzkumu
 • Kde a?jak sehnat respondenty do vyzkumu
 • Jak se na vyzkum p?ipravit
 • Jak vést vyzkumné sezení
 • Jak vyzkum vyhodnotit

Persony

 • Kdy se hodí a?kdy ne
 • Jak u?ivatele segmentovat podle pot?eb
 • Jednoduchá kostra persony

Informa?ní architektura

 • Jak sestavit obsah webu podle u?ivatelskych pot?eb
 • Zp?soby t?ídění informací
 • ?asté chyby ve struktu?e webu

Interak?ní design

 • Základy pou?itelnosti
 • Jak v?designu vyu?ít poznatky z?vyzkumu
 • Jak pracovat s?emocemi

U?ivatelské testování

 • Co, kdy a?jak testovat
 • Jak testovat strukturu, ná?rtky, wireframy
 • K??emu se hodí o?ní kamera
 • Jak testovací sezení správně moderovat

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu, majitele e-shop?.

?kolení pom??e ka?dému, pro koho není u?ivatelsky vyzkum rutinní sou?ástí ka?dého projektu. Pokud u?vás ve firmě není zapojení u?ivatel? stejně samoz?ejmé jako dychání, bude na vás mít ?kolení blahodárné ú?inky.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语