?kolení u?ivatelského vyzkumu

Designovat bez u?ivatelského vyzkumu je jako ?ídit se zavázanyma o?ima. Nau?ím vás pozorovat a naslouchat, analyzovat a hledat správnou cestu d?unglí nekone?ného mno?ství ?e?ení.

?kolení u?ivatelského vyzkumu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

 • Jak se u?ivatelsky vyzkum li?í od marketingového.
 • Kdy zvolit kvalitativní a?kdy kvantitativní metody.
 • Jak dát u?ivatel?m tvá? pomocí person.
 • Mapovat jednotlivé fáze zákaznické cesty pomocí customer journey maps.
 • Jak správně pozorovat, jak naslouchat a?jak se ptát.

Zajímajímá vás, jak p?izp?sobit web mobilním za?ízením? Zkuste ?kolení: Mobile - web, aplikace nebo responzivní design.

St?ílíte-li naslepo a?stavíte web podle toho, co si myslíte, ?e náv?těvník?m vyhovuje, máte vysokou pravděpodobnost, ?e minete. I?tipovat 50 na 50 je lep?í. Zachrání vás jedině reálná data. U?ivatelsky vyzkum vám prozradí, kdo jsou va?i u?ivatelé a?co chtějí.

 • Pozorování a?naslouchání - základní dovednost vyzkumníka.
 • Rozhovory s?u?ivateli – hloubkovy vyzkum, ktery vám roz?í?í obzory.
 • Kontextové ?et?ení - vyzkum v?terénu.
 • Focus groups – skupinové diskuse s?u?ivateli.
 • ??pehování“ náv?těvník? p?es UserFly, mYx ?i Clicktale.
 • Dotazníky - dobry sluha, ale zly pán.
 • Mapování zákaznické cesty.
 • Persony - ambasado?i u?ivatel? ve va?í firmě.
 • Storytelling - jeden p?íběh vydá za tisíce tabulek.

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu, majitele e-shop?.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语