?kolení web copywritingu

Nau?te se psát atraktivní webové texty, které zaujmou va?e ?tená?e. Zvy?te úpravou text? konverzní poměr webu, a vyu?ijte tak naplno jeho obchodní potenciál. Zjistěte, jakych chyb se vyvarovat a jaké postupy p?i psaní m??ete pou?ít. Vyzkou?ejte si nové znalosti na praktickych p?íkladech.

?kolení web copywritingu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • tvorbu atraktivního a?úderného titulku,
 • p?ípravu správné struktury textu na webové stránce,
 • úpravu textu na míru konkrétnímu typu ?tená?e,
 • optimalizaci textu s?ohledem na internetové vyhledáva?e,
 • opravu a?otestování text?,
 • napsání úderného inzerátu pro PPC.

?adu nabytych znalostí si budete moci vyzkou?et p?ímo na místě na konkrétních p?íkladech. Pokud v?ak máte zájem o?skute?ně prakticky kurz, nebude sta?it jeden den. P?ihlaste se na?Prakticky online kurz web copywritingu.

ú?astníci se na ?kolení web copywritingu mimo jiné dozvědí:

 • Jak lidé na internetu ?tou – a?jak se ?tení webovych text? li?í od ?tení bě?nych "papírovych" materiál?.
 • Jaká jsou základní pravidla psaní pro web – specifika internetového textu a?vypo?ádání se s?nimi.
 • Jak se správně vypo?ádat s?titulky a?dal?ími kritickymi ?ástmi textu – na kterych prvcích webového textu lze nejvíce získat, ale i?nejvíce ztratit.
 • Jaké jsou rozdíly mezi kvalitním a?nekvalitním textem – ukázky na p?íkladech z?praxe nebo na webech ú?astník?.
 • Jak má vypadat správná p?íprava p?ed psaním – pro? a?jak definovat cíle webového textu a?co v?echno je pot?eba vědět o?potenciálních ?tená?ích.
 • Jaké jazykové postupy lze vyu?ít – rétorické figury a?vyu?ití emocí ve sv?j prospěch.
 • Jak vymyslet název projektu – problematika internetovych domén v?souvislosti s?ochrannymi známkami.
 • Jak na propagaci mimo vlastní web – vyu?ití tiskovych zpráv, blog?, diskusí nebo Facebooku.
 • Jak efektivně zorganizovat svou práci – tipy a?triky z?praxe.

Doporu?ujeme zejména pro: tv?rce a správce webového obsahu, pracovníky v marketingu a obchodu, podnikatele a provozovatele web? a e-shop? a webdesignery.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语