?kolení: Webová analytika pro marketingové mana?ery

Víte, ?ím se odli?ují nástroje pro webovou analytiku? Do ?eho má a nemá smysl investovat? Jak najít p?idanou hodnotu placenych nástroj??

?kolení: Webová analytika pro marketingové mana?ery

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?950?K?
5?990?K? s DPH

?kolení vám p?edstaví trh nástroj? pro webovou analytiku a?pom??e vám vyjasnit si va?e po?adavky a?na základě nich vybrat ten pravy nástroj.

 • Ujasníte si o?ekávání a?pot?eby od nástroj? pro webovou analytiku.
 • Budete vědět, jaké kategorie a?konkrétní nástroje existují.
 • Dostanete p?ehledné srovnání nástroj? a?informace o?jejich ceně.
 • Budete mezi nimi umět rozli?ovat a?kriticky posuzovat jejich vhodnost pro va?i firmu.
 • Dozvíte se, jak webová analytika pom??e p?i p?ípravě a?vyhodnocování marketingovych aktivit.
 • Zjistíte, jak budete moci vyu?ívat webovou analytiku naplno, abyste z?ní získali nejlep?í návratnost investic.

?

?kolení vás nenau?í pracovat se v?emi nástroji. Na to máme p?ipravena ?kolení Google Analytics a?mo?nosti individuálních firemních ?kolení na míru.

P?ehled nástroj?

 • Jaké r?zné kategorie nástroj? existují: clickstream data, vícerozměrná analyza dat, Customer Intelligence a?Business Intelligence, experimentování a?testování, zpětná vazba od zákazník? a?Competitive Intelligence
 • Magicky kvadrant Forrester Wave: Web Analytics
 • Uděláte si srovnání mezi nástroji Webtrends, Adobe Digital Marketing Suite, Google Analytics (Premium), Clicktracks (Lyris HQ), comScore Digital Analytix, Piwik, Open Web Analytics, Clicky, Woopra, KissMetrics, MixPanel, Chartbeat, Crazy Egg, ClickTale, mYx, 4Q a?dal?ími.
 • ?ím se r?zné nástroje li?í?
 • Doporu?ená startovní sada nástroj? p?i nízkych rozpo?tech

Vyběr nástroje

 • Podle ?eho je t?eba nástroje vybírat a?co jsou zbyte?né parametry?
 • Které funkce nikdy nevyu?ijete a?nemá smysl za ně platit?
 • Bez ?eho se nem??ete obejít?

Cena nástroje

 • Co získáte za cenu nástroje?
 • Cena a?skryté náklady
 • P?idaná hodnota a?návratnost

Princip fungování nástroj?

 • Jaky je rozdíl mezi zpracováním log? a?sběrem dat p?es mě?icí kód?
 • Sběr, zpracování a?ukládání dat
 • Integrace s?vnit?ními systémy - s??ím doká?ete webová data propojit?

Ochrana soukromí

 • V?jakém stavu je evropská legislativa na ochranu osobních údaj? a?jaky má dopad na webovou analytiku?
 • Co je zakázáno sbírat?
 • Co je pot?eba p?ipravit na webovych stránkách?

Marketingové aktivity

 • Jak pom??e analytika p?i vyhodnocování online marketingu?
 • Jak pou?ívat analyticky nástroj p?i běhu kampaní?

Organiza?ní dopady vyu?ití webové analytiky

 • Model zralosti
 • Jaké schopnosti jsou ve firmě pot?eba pro zpracování dat?
 • Jak doru?it data a?informace co nejvíce koleg?m?
 • Jak posuzovat, ?e vyu?íváte webovou analytiku naplno?

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové mana?ery st?edních a vět?ích firem, kte?í pot?ebují získat kvalitní rozhodovací podklady pro rozvoj online strategie a volbu vhodného analytického nástroje.

Pro ?kolení nejsou stanoveny ?ádné speciální pot?ebné znalosti.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语